Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《臣術》

Library Resources
1 臣術:
人臣之行有本書有作行六正則榮,犯六邪則辱,何謂六正,一曰萌牙未動,形兆未見,昭然獨見,存亡之機,得失之要,豫禁乎未然前前上有之字,使主超然立乎顯榮之處,如此者,聖臣也。二曰虛心白意,進善通道,勉主以禮義,諭主以長策,將順其美,匡救其惡,如此者,大臣也。三曰夙興夜寐,進賢不懈,數稱於往古之行事,以厲主意,如此者,忠臣也。四曰明察極,見成敗,早防而救之,塞其間,絕其源,轉禍以為福,使君終以無憂,如此者,智臣也。五曰守文奉法,任官職事,不受贈遺,衣服端齊,食飲節儉,如此者,貞臣也。六曰國家昏亂,所為不諛諛作道,敢犯主之嚴顔,面言主之過失,如此者,直臣也。是謂六正也。

2 臣術:
何謂六邪,一曰安官貪禄,不務公事,與世沉浮,左右觀望,如此者,具臣也。二曰主所言皆曰善,主所為皆曰可,隱而求主之所好而進之,以快主之耳目,偷合苟容,與主為樂,不顧其後害,如此者,諛臣也。三曰中實險詖,外貌小謹,巧言令色,又心疾賢,所欲進則明其美,隱其惡,所欲退則明其過,匿其美,使主賞罰不當,號令不行,如此者,奸臣也。四曰智足以飾非,辯足以行說,內離骨肉之親,外妒亂朝廷,如此者,讒臣也。五曰專權擅勢,以為輕重,私門成黨,以富其家,擅矯主命,以自顯貴,如此者,賊臣也。六曰諂主以邪,墜主於不義,朋黨比周,以蔽主明,使白黑無别,是非無聞,使主惡布於境內,聞於四鄰,如此者,亡國之臣也。是謂六邪,賢臣處六正之道,不行六邪之術,故上安而下治,生則見樂,死則見思,此人臣之術也。

3 臣術:
湯問伊尹曰:三公九卿,大夫列士,其相去何如。對曰:智通於大道,應變而不窮,辨於萬物之情,其言足以調陰陽,正四時,節風雨,如是者,舉以為三公,故三公之事,常在於道也。不失四時,通於地理,能通不通,能利不利,如此者舉以為九卿,九卿之事,常在於德也。通於人事,行猷舉繩,通於關梁,實於府庫,如是者,舉以為大夫,大夫之事,常在於仁也。忠正强諫而無有奸詐,去私立公而言有法度,如是者,舉以為列士,列士之事,常在於義也。故道德仁義定而天下正,凡此四者,明王臣而不臣。湯曰:何謂臣而不臣。對曰:君之所不名臣者四,諸父,臣而不名,諸兄,臣而不名,先王之臣,臣而不名,盛德之士,臣而不名,是謂大順也。

URN: ctp:n418608