Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《臣不易》

Library Resources
1 臣不易:
昔孔子言,為臣不易,或人以為易,言臣之事君,供職奉命,敕身恭己,忠順而已,忠則獲寵安之福,順則無危辱之憂,曷為不易哉。此言似易,論之甚難。

2 臣不易:
夫君臣之接,以愚奉智不易,以明事暗為難,唯以賢事聖,以聖事賢為可,然賢聖相遭既稀,又周公之於成王,猶未能得,斯誠不易也。且父子以恩親,君臣以義固,恩有所為虧,况義能無所為缺哉。苟有虧缺,亦何容易。

3 臣不易:
且夫事君者,竭忠義之道,盡忠義之節,服勞辱之事,當危危字上下,疑有脱文之難,肝腦塗地,膏液潤草而不辭者,以安上治民,宣化成德,使君為一代之聖明,己為一世之良輔,輔千乘則念過管晏,佐天下則思醜稷禹,豈為七尺之軀,寵一官之貴,貪充家之禄,榮華囂之觀哉。

4 臣不易:
以上疑脱是字忠臣之事主,投命委身,期於成功立事,便國利民,故不為難易變節,安危革行也。然為大臣者,或仍舊德,藉故勢,或見拔擢重任,其所以保寵成功,承上安下,則當遠威權之地,避嫌疑之分,知虧盈之數,達止足之義,動依典禮,事念忠篤,乃當匡上之行,諫主之非,獻可濟否,匪躬之故,剛亦不吐,柔亦不茹,所謂大臣以道事君也。然當托於幽微,當行於隱密,使怨咎從己身,而衆善自君發,為羣寮之表式,作萬官之儀範,豈得偷樂容悅而已哉。然或為邪臣所譖,幸臣所亂,聽一疑而不見信,事似然而不可釋,忠詭計而為非,善事變而為惡,罪結於天,無所禱請,激直言而無所訴,深者即時伏劍賜死,淺者以漸斥逐放弃,蓋比干龍逢所以見害於飛廉惡來,孔子周公所以見毁於管蔡季孫也。斯則大臣所以不易也。

5 臣不易:
為小臣者,得任則治其職,受事事下疑脱則字修其業,思不出其位,慮不過其責,竭力致誠,忠信而已。

6 臣不易:
然或困辱而不均,厭抑而失所,是以賢者或非其議,預非其事,不著其陋,不嫌其卑,庶貫一言而利一事。

7 臣不易:
然以至輕至微,至疏至賤,幹萬乘之主,約以禮義之度,匡以行事之非,忤執政之臣,暴其所短,說合則裁,自若不當,則離禍害,或計不欲人知,事不從人豫,而己策謀適合,陳偶同上者,或顯戮其身以神其計,在下者或妒其人而奪其策,蓋關思見殺於鄭,韓非受誅於秦,龐涓刖孫臏之足,魏齊折應侯之脅,斯又孤宦小臣所以為難也。

8 臣不易:
為小臣者,一當恪恭職司,出內惟允,造膝詭辭,執心審密,忠上愛主,媚不求奧竈而已,若為苟若若為苟若疑有誤字此,患為外人所彈,邪臣所嫉,以職近而言易,身親而見信,奉公俠私之吏求害之以見直,懷奸抱邪之臣欲除之以示忠,言有若是,事有似然,雖父子之間,猶不能明,况臣之於君而得之乎。故上官毁屈平,爰盎譖晁錯,公孫排主父,張湯陷嚴助,夫數子者,雖示純德,亦親近之臣所以為難也。

9 臣不易:
為外臣者,儘力致死,其義一也。不以遠而自外,疏而自簡,親涉其事而掌其任,苟有可以興利除害,安危定亂,雖違本朝之議,詭常法之道,陳之於主,行之於身,志於忠上濟事,憂公無私,善否之間,在已典典恐當作與主可也。然患為左右所輕重,貴臣所壅制,或逆而毁之,使不得用,或用而害之,使不得成,或成而譖之,使不得其所,吳起見毁於魏,李牧見殺於趙,樂毅見讒於燕,章邯畏誅於秦,斯又外臣所以為危也。此舉梗槩耳,曲折纖妙,豈可得備論之哉。

10 臣不易:
治本舊無,補之

11 臣不易:
夫治國之本有二,刑也。德也。二者相須而行,相待而成矣。天以陰陽成歲,人以刑德成治,故雖聖人為政,不能偏用也。故任德多,用刑少者,五帝也。刑德相半者,三王也。杖刑多,任德少者,五霸也。純用刑强而亡者,秦也。夫人君欲治者,既達專持刑德之柄矣。位必使當其德,禄必使當其功,官必使當其能,此三者,治亂之本也。位當其德,則賢者居上,不肖者居下,禄當其功,則有勞者勸,無勞者慕,未之有也未之有也衍

12 臣不易:
凡國無常治,亦無常亂,欲治者治,不欲治者亂,後之國土人民,亦前之有也。前之有,亦後之有也。而禹獨以安,幽,厲獨以危,斯不易天地,異人民,欲與不欲也。吳阪之馬,庸夫統銜則為弊乘,伯樂執轡即為良驥,非馬更異,教民亦然也。故遇禹,湯則為良民,遭桀,紂則為凶頑,治使然也。故善治國者,不尤斯民而罪諸己,不責諸下而求諸身。傳曰:禹,湯罪己,其興也勃焉。桀,紂罪人,其亡也忽焉。由是言之,長民治國之本在身。故詹何曰:未聞身治而國亂者也。若詹者,可謂知治本矣。

URN: ctp:n418832