Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《兵要》

Library Resources
1 兵要:
聖人之用兵也。將以利物,不以害物也。將以救亡,非以危存也。故不得已而用之耳,然以戰者危事,兵者凶器,不欲人之好用之,故制法遺後,命將出師,雖勝敵而反,猶以喪禮處之,明弗樂也。故曰:好戰者亡,忘戰者危,不好不忘,天下之王也。

2 兵要:
夫兵之要,在於修政,修政之要,在於得民心,得民心,在於利之,利之之要,在於仁以愛之,義以理之也。故六馬不和,造父不能以致遠,臣民不附,湯,武不能以立功,故兵之要在得衆者,善政之謂也。善政者恤民之患,除民之害也。故政善於內,兵强於外。

3 兵要:
歷觀古今用兵之敗,非鼓之日也。民心離散,素行豫敗也。用兵之勝,非陣之朝也。民心親附,素行豫勝也。故法天之道,履地之德,盡人之和,君臣輯穆,上下一心,盟誓不用,賞罰未施,消奸慝於未萌,折凶邪於殊俗,此帝者之兵也。德以為卒,威以為輔,修仁義之行,行愷悌之令,闢地殖穀,國富民豐,賞罰明,約誓信,民樂為之死,將樂為之亡,師不越境,旅不涉場,而敵人稽顙,此王者之兵也。

URN: ctp:n418854