Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《兵要》

Library Resources
1 兵要:
圣人之用兵也。将以利物,不以害物也。将以救亡,非以危存也。故不得已而用之耳,然以战者危事,兵者凶器,不欲人之好用之,故制法遗后,命将出师,虽胜敌而反,犹以丧礼处之,明弗乐也。故曰:好战者亡,忘战者危,不好不忘,天下之王也。

2 兵要:
夫兵之要,在于修政,修政之要,在于得民心,得民心,在于利之,利之之要,在于仁以爱之,义以理之也。故六马不和,造父不能以致远,臣民不附,汤,武不能以立功,故兵之要在得衆者,善政之谓也。善政者恤民之患,除民之害也。故政善于内,兵强于外。

3 兵要:
历观古今用兵之败,非鼓之日也。民心离散,素行豫败也。用兵之胜,非阵之朝也。民心亲附,素行豫胜也。故法天之道,履地之德,尽人之和,君臣辑穆,上下一心,盟誓不用,赏罚未施,消奸慝于未萌,折凶邪于殊俗,此帝者之兵也。德以为卒,威以为辅,修仁义之行,行恺悌之令,辟地殖谷,国富民丰,赏罚明,约誓信,民乐为之死,将乐为之亡,师不越境,旅不涉场,而敌人稽颡,此王者之兵也。

URN: ctp:n418854