Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《决壅》

Library Resources
1 决壅:
夫人君為左右所壅制,此有目而無見,有耳而無聞,積無聞見,必至亂正,故國有壅臣,禍速近鄰,人臣之欲壅其主者,無國無之何也。利在於壅也。壅則擅寵於身,威權獨於己,此人臣日夜所禱祝面面恐而字誤求也。人臣之壅其君,微妙工巧,見壅之時,不知也。率至亡敗,然後悔焉。

2 决壅:
為人君之務在於决壅,决壅之務在於進下,進下之道在於博聽,博聽之義,無貴賤同異,隸竪牧圉,皆得達焉。若此,則所聞見者廣,所聞見者廣,則雖欲求壅,弗得也。

3 决壅:
人主之好惡,不可見於外也。所好惡見於外,則臣妾乘其所好惡以行壅制焉。故曰:人君無見其意,將為下餌,昔晉公好色,驪女乘色以壅之,吳王好廣地,太宰陳伐以壅之,桓公好味,易牙烝首子以壅之,及薛公進美珥以勸立後,龍陽臨釣魚行微巧之詐,以壅制其主,沉寞無端,甚可畏矣。古今亡國多矣。皆由壅蔽於帷幄之內,沉溺於諂諛之言也。而秦二世獨甚,趙高見二世好淫游之樂,遺於政。因曰:帝王貴有天下者,貴得縱欲恣意,尊嚴若神,固可得聞,而不可得睹,高遂專權欺內,二世見殺望夷,臨死,乃知見之禍見之禍恐有誤字,悔復無及,豈不哀哉。

URN: ctp:n418868