Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《论兵》

Library Resources
1 论兵:
夫为政失道,可思而更也。兵者,存亡之机,一死不可复生也。故曰:天下难事在于兵,今有人于此,力举重鼎,气盖三军,一怒而三军之士皆震,世俗见若人者,谓之能用兵矣。然以吾观之,此亡国之兵也。夫有气者,志先其谋,无策而径往,怒心一奋,天下若无人焉。不量其力,而轻天下之物,偏遇可以幸胜,有数者御之,则必死矣。凡用兵正体不备,不可以全胜,故善用兵者,我谓之死,则民尽死,我谓之生,则民尽生,我使之勇,则民尽勇,我使之怯,则民尽怯,能死而不能生,能勇而不能怯,此兵之半,非全胜者也。

2 论兵:
夫用战有四,有大体者难与持久,有威刑者难与争险,善柔者待之以重,善任势者御之以坚,用兵能使民坚重者,则可与之赴汤火,可与之避患难,进不可诡,退不可追,所在而民安,尽尽疑画误地而守固,疑间不能入,权谲不能设也。坚重者,备物者也。备物者无偏形,无偏形故其变无不之也。故礼与法,首尾也。文与武,本末,故礼正而后法明,文用而后武法,故用兵不知先为政,则亡国之兵也。

3 论兵:
用人有四,一曰以功业期之,二曰与天下同利,三曰乐人之胜己,四曰因才而处任,以功业期之,则人尽其能,与天下同利,则民乐其业,乐人胜己,则下无隐情,因才择任,则衆物备举,人各有能有不能也。是以智者不以一能求衆善,不以一过掩衆美,不遗小类,不弃小力,故能有为也。夫治天下者,其所以行之在一,一者何也。曰公而已矣。故公者,所以攻天下之邪,屏谗慝之萌,兵者倾危之物,死生之机,一物不至,则衆乱兴矣。故以仁聚天下之心,以公塞天下之隙,心公而隙塞,则民专而可用矣。公心明故贤才至,一公则万事通,一私则万事闭,兵者死生之机也。是故贵公。

4 论兵:
王子主失。

5 论兵:
有王子者,著主失之书,子张甚善之。为袁子称之曰:夫人之所以贵于大人者,非为其官爵也。以其言忠信,行笃敬,人主授之不虚,人臣受之不妄也。若居其位不论其能,赏其身不议其功,则私门之路通,而公正之道塞矣。凡世之所患,非患人主之有过失也。患有过欲改而不能得也。是何也。夫奸臣之事君,固欲苟悦其心,夫物未尝无似象,似象之言,漫润之谀漫恐当作浸,谀恐当作谮,非明者不能察也。奸臣因以似象之言而为之容说,人主不能别也。是而悦之,惑乱其心,举动日缪,而常自以为得道,此有国之常患也。夫佞邪之言,柔顺而有文,忠正之言,简直而多逆,使忠臣之言是也。人主固弗快之矣。今奸臣之言已揜于人主,不自以为非,忠臣以逆迕之言说之,人主方以为诬妄,何其言之见听哉。是以大者刳腹,小者见奴,忠臣涉危死而言不见听,奸臣飨荣利而言见悦,则天下奚蹈夫危死而不用,去夫荣乐而见听哉。故有被髪而为狂,有窜伏于窟穴,此古今之常也。

6 论兵:
凡奸臣者,好为难成之事,以徼幸成功之利,而能先得人主之心,上之人不能审察而悦其巧言,则见其赏而不见其罚矣。为人臣有礼未必尊,无礼未必卑,则奸臣知所以事主矣。虽有今日之失,必知明日所以复之涂也。故人主赏罚一不当,则邪人为巧滋生,其为奸滋甚,知者虽见其非而不敢言,为将不用也。夫先王之道,远而难明,当世之法,近而易知,凡人莫不违其疏而从其亲,见其小而暗其大,今贤者固远主矣。而执远而难明之物,奸人固近主矣。而执近而易知之理,则忠正之言奚时而得达哉。故主蔽于上,奸成于下,国亡而家破,伍子胥为吴破楚,令阖闾霸,及夫差立,鸱夷而浮之江,乐毅为燕王破强齐,报大耻,及惠王立,而驱逐之,夫二子之于国家,可谓有功矣。夫差,惠王足以知之矣。然犹不免于危死者,人主不能常明,而忠邪之道异故也。又况于草茅孤远之臣,而无二子之功,涉奸邪之门,经倾险之涂,欲其身达,不亦难哉。今人虽有子産之贤,而无子皮之举,有解狐之德,而无祁奚之直,亦何由得达而进用哉。故有祁奚之直而无宣子之听,有子皮之贤而无当国之权,则虽荆山之璞,犹且见瓦耳,故有管仲之贤,有鲍叔之友,必遇桓公而后达,有陈平之智,有无知之友,必遇高祖而后听,桓公,高祖不可遇,虽有二子之才,夫奚得用哉。

URN: ctp:n418970