Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《用贤》

Library Resources
1 用贤:
治国有四,一曰尚德,二曰考能,三曰赏功,四曰罚罪,四者明则国治矣。夫论士不以其德而以其旧,考能不以其才而以其久,而求下之贵上,不可得也。赏可以势求,罚可以力避,而求下之无奸,不可得也。为官长非苟相君也。治天下也。用贤非以役之,尚德也。行之以公,故天下归之。

2 用贤:
故明王之使人有五,一曰以大体期之,二曰要其成功,三曰忠信不疑,四曰至公无私,五曰与天下同忧,以大体期之,则臣自重,要其成功,则臣勤惧,忠信不疑,则臣尽节,至公无私,则臣尽情,与天下同忧,则臣尽死,夫唯信而后可以使人,昔者,齐威王使章子将而伐魏,人言其反者三,威王不应也。自是之后,为齐将者无有自疑之心,是以兵强于终始也。唯君子为能信,一不信则终身之行废矣。故君子重之,汉高祖,山东之匹夫也。无有咫尺之土,十室之聚,能任天下之智力,举大体而不苛,故王天下,莫之能御也。项籍,楚之世将,有重于民,横行天下,然而卒死东城者,何也。有一范增不能用,意忌多疑,不信大臣故也。宽则得衆用,贤则多功,信则人归之。

URN: ctp:n418979