Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《悦近》

Library Resources
1 悦近:
孔子曰:為上不寬,吾何以觀之,苛政甚於猛虎,詩人疾掊剋在位,是以聖人體德居簡,而以虛受人,夫有德則謙,謙則能讓,虛則寬,寬則愛物,世俗以公刻為能,以苛察為明,以忌諱為深,三物具,則國危矣。故禮法欲其簡,禁令欲其約,事業欲其希,簡則易明,約則易從,希則有功,此聖賢之務也。

2 悦近:
漢高祖,山東之匹夫也。起兵之日,天下英賢奔走而歸之,賢士輻凑而樂為之用,是以王天下而莫之能禦,唯其以簡節寬大,受天下之物故也。是故寬則得衆,虛則受物,信則不疑,不忌諱則下情達而人心安,夫高祖非能舉必當也。唯以其心曠,故人不疑,况乎以至公處物而以聰明治人乎。

3 悦近:
堯先親九族,文王刑於寡妻,物莫不由內及外,由大信而結,由易簡而上安,由仁厚而下親,今諸侯王國之制,無一成之田,一旅之衆,獨坐空宮之中,民莫見其面,其所以防禦之備,甚於仇讎,內無公族之輔,外無藩屏之援,是以兄弟無睦親之教,百姓無光明之德,弊薄之俗興,忠厚之禮衰,近者不親,遠者不附,人主孤立於上,而本根無庇蔭之助,此天下之大患也。聖人者以仁義為本,以大信持之,根深而基厚,故風雨不愆伏也。

URN: ctp:n418982