Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《悦近》

Library Resources
1 悦近:
孔子曰:为上不宽,吾何以观之,苛政甚于猛虎,诗人疾掊克在位,是以圣人体德居简,而以虚受人,夫有德则谦,谦则能让,虚则宽,宽则爱物,世俗以公刻为能,以苛察为明,以忌讳为深,三物具,则国危矣。故礼法欲其简,禁令欲其约,事业欲其希,简则易明,约则易从,希则有功,此圣贤之务也。

2 悦近:
汉高祖,山东之匹夫也。起兵之日,天下英贤奔走而归之,贤士辐凑而乐为之用,是以王天下而莫之能御,唯其以简节宽大,受天下之物故也。是故宽则得衆,虚则受物,信则不疑,不忌讳则下情达而人心安,夫高祖非能举必当也。唯以其心旷,故人不疑,况乎以至公处物而以聪明治人乎。

3 悦近:
尧先亲九族,文王刑于寡妻,物莫不由内及外,由大信而结,由易简而上安,由仁厚而下亲,今诸侯王国之制,无一成之田,一旅之衆,独坐空宫之中,民莫见其面,其所以防御之备,甚于仇雠,内无公族之辅,外无藩屏之援,是以兄弟无睦亲之教,百姓无光明之德,弊薄之俗兴,忠厚之礼衰,近者不亲,远者不附,人主孤立于上,而本根无庇荫之助,此天下之大患也。圣人者以仁义为本,以大信持之,根深而基厚,故风雨不愆伏也。

URN: ctp:n418982