Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《博喻》

Library Resources
1 博喻:
抱朴子曰:民财匮矣。而求不已,下力极矣。而役不休,欲怨叹之不生,规其宁之惟永,犹断根以续枝,剜背以裨腹,刻目以广明,割耳以开聪也。

2 博喻:
抱朴子曰:法无一定,而慕权宜之随时,功不倍前,而好屡变以偶俗,犹剸高马以适卑车,削跗踝以就褊履,断长剑以赴短鞞,剖尺璧以纳促匣也。

3 博喻:
抱朴子曰:禁令不明,而严刑以静乱,庙算不精,而穷兵以侵邻,犹钐禾以计蝗虫,伐木以杀蛣蛣作蠹蝎,减食减食作食毒以中蚤虱,撤舍以逐雀鼠也。

URN: ctp:n419037