Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope:Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "梁沈約八詠望秋月曰秋月明如練照曜三爵臺徘徊九華殿九華玳瑁梁華榱與璧璫以茲雕麗色持照明月光凝華入黼帳清暉懸洞房先過飛鷰戶卻映班姬床湛秀質兮似規委清光兮如素照愁軒之蓬髮影金階之輕步居人臨此笑以歌別客對之傷旦暮經衰圃映寒叢凝清夜帶秋風隨庭雪以偕素與池荷而共紅照玉墀之皎皎含霜靄之濛濛隱巖崖而半隔出帷幌而纔通散朱庭之奕奕入青瑣而玲瓏" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

Library Resources
44 月:
梁沈約八詠》:望秋月曰:秋月明如練,照曜三爵臺,徘徊九華殿,九華玳瑁梁,華榱與璧璫,以茲雕麗色,持照明月光,凝華入黼帳,清暉懸洞房,先過飛鷰戶,卻映班姬床,湛秀質兮似規,委清光兮如素,照愁軒之蓬髮,影金階之輕步,居人臨此笑以歌,別客對之傷旦暮,經衰圃,映寒叢,凝清夜,帶秋風,隨庭雪以偕素,與池荷而共紅,照玉墀之皎皎,含霜靄之濛濛,隱巖崖而半隔,出帷幌而纔通,散朱庭之奕奕,入青瑣而玲瓏

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.