Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 正月十五日

《正月十五日》

Library Resources
1 正月十五... :
《玉燭寶典》曰:正月十五日,作膏,以祠門戶。

2 正月十五... :
《荊楚歲時記》曰:風俗望日,以楊枝插門,隨楊枝所指而祭,其夕,迎紫姑神以卜。

3 正月十五... :
《史記》曰:漢家以望日祀太一,從昏時到明,今夜遊觀燈是其遺跡。

4 正月十五... :
《西域記》曰:摩竭阤國,正月十五日,僧俗雲集,觀佛舍利,放光雨花。

5 正月十五... :
《涅槃經》曰:如來闍維訖,收舍利罌,置金床上,天人散花奏樂,繞城步步燃燈十二里。

6 正月十五... :
【詩】《蘇味道望日夜遊詩》曰:火樹銀花合,星橋鐵鎖開,暗塵隨馬去,明月逐人來,遊騎皆穠李,行歌盡落梅,金吾不惜夜,玉漏莫相催。

7 正月十五... :
《崔液夜遊詩》曰:玉漏銅壺且莫催,鐵關金鎖徹明開,誰家見月能閒坐,何處聞燈不看來。
又曰:神燈佛火百輪張,刻像圖形七寶裝,影裏如聞金口說,空中似散玉毫光。
又曰:金勒銀鞍控紫騮,玉輪朱幰駕青牛,驂驔始散東城曲,倏忽還逢南陌頭。

URN: ctp:n540483