Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《野》

Library Resources
1 野:
《尔雅》曰:邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野。

2 野:
《说文》曰:野,郊外也。

3 野:
《山海经》曰:大乐之野,夏后启于此舞九代马。事具兽部马篇。
又曰:都广之野,后稷葬焉。爰有黍稷,百谷自生,鸾自歌,凤自舞,灵寿宝华,草木所聚。

4 野:
《尚书》曰:大野既猪,东原底平。

5 野:
《毛诗》曰:我行其野,蔽芾其樗,婚姻之故,言就尔居。

6 野:
《左传》曰:辛有适伊川,见被发祭于野者。曰:不及百年,此其戎乎。其礼先亡矣。
又曰:晋文公过卫,出于五鹿,乞食于野人,野人与之块,公子欲鞭之。子犯曰:天赐也。稽首受而载之。
又曰:裨谌能谋于野,于野则获,谋于国则否,郑国有难,子产载以如野,谋四国之事。

7 野:
《穆天子传》曰:旷原之野,飞鸟之所解羽。

8 野:
《庄子》曰:黄帝将见大隗于具茨之山,方明为御,昌宇参乘,至于襄城之野,七圣皆迷,无所问涂,适遇牧马童子,乃问涂焉。事具帝王部。
又曰:北门成问黄帝曰:帝张咸池之乐于洞庭之野,吾始闻之而惧,后闻之而怠,卒闻之而惑,荡荡默默,乃不自得。

9 野:
《楚辞》曰:独不见鸾凤之高翔于大皇之野,循四极而回周,见盛德而下。

10 野:
《韩诗外传》曰:孔子出游少原之野,有妇人哭甚哀,问之。妇人曰:向刈蓍薪,亡吾簪,是以哀也。非伤亡簪,不忘故也。事具草部。

11 野:
《帝王世纪》曰:炎帝戮蚩尤于中●。

12 野:
《名其地曰绝辔之野》:

13 野:
《幽明录》曰:桓温北征姚襄,在伊水上。许逊曰:不见得襄,而有大功,见襄走入太玄中。问曰:太玄是何等也。答曰:南为丹野,北为太玄,必西北走也。果如言。

14 野:
【赞】《晋郭璞都广之野赞》曰:都广之野,珍怪所聚,爰有羔谷,鸾歌凤舞,后稷托终,乐哉斯土。

URN: ctp:n540774