Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> -> 帝堯陶唐氏

《帝堯陶唐氏》

Library Resources
1 帝堯陶唐... :
《尚書堯典》曰:若稽古帝堯,曰放勛,欽明文思安安,允恭克讓,光被四表,格于上下,克明俊德,以親九族,九族既睦,平章百姓,百姓昭明,恊和萬邦,黎民於變時邕。

2 帝堯陶唐... :
《論語》曰:大哉堯之為君也。巍巍乎。唯天為大,唯堯則之,蕩蕩乎民無能名焉。巍巍乎其有成功也。煥乎其有文章。

3 帝堯陶唐... :
《春秋元命苞》曰:堯眉八采,是謂通明,歷象日月琁璣玉衡。

4 帝堯陶唐... :
《尚書中候》曰:帝堯即政,榮光出河,休氣四塞,龍馬銜甲,赤文綠色。龍形像馬,甲所以藏圖也。其文赤而綠。甲似龜背,五色,有列星之分,斗政之度,帝王錄紀,興亡之數。

5 帝堯陶唐... :
《大戴禮》曰:宰我曰:請問帝堯。孔子曰:其仁如天,其智如神,就之如日,望之如雲,富而不驕,貴而不豫。

6 帝堯陶唐... :
《淮南子》曰:人之所以樂為天子者,以其窮耳目之欲,而適躬體之便也。今高臺曾榭,人之所麗也。而堯采●不斲,斥題不枅,以增之以大任,重之憂,故舉天下而傳之舜,若釋負然。

7 帝堯陶唐... :
《帝王世紀》曰:帝堯陶唐氏,祁姓也。母慶都,孕十四月而生堯於丹陵,名曰放勛,鳥庭河勝,或從母姓伊氏,年十五而佐帝摯,受封於唐,為諸侯,身長十尺,嘗夢天而上之,故二十而登帝位,都平陽,置敢諫之鼓,命羲和四子,羲仲羲叔和仲和叔,分掌四時方嶽之職,故名曰四嶽也。諸侯有苗氏,處南蠻而不服,堯征而克之于丹水之浦,乃以尹壽許由為師,夔放山川谿谷之音,作樂大章,天下大和,百姓無事,有五十老人,擊壤於道。觀者歎曰:大哉。帝之德也。老人曰:吾日出而作,日入而息,鑿井而飲,耕田而食,帝何力於我哉。於是景星曜於天,甘露降于地,朱草生於郊,鳳皇止於庭,嘉禾孳於畝,澧泉湧於山,焦僥民來貢沒羽,廚中自生肉脯,其薄如翣形,搖鼓自生風,使食物寒而不臰,名曰翣脯,又有草夾階而生,隨月生死,王者以是占日月之數,惟盛德之君,應和而生,故堯有之,名曰蓂莢,始封稷契咎繇,褒進伯禹,納舜于大麓,後年二月,又率群臣,刻璧為書,東沉洛水,言天命當傳舜之意,今中候運衡之篇是也。凡堯即位九十八年,年百一十八歲乃殂,百姓如喪考妣,三載,四海遏密八音,葬于濟陰之成陽西北,是為穀林,堯取富宜氏女,曰女皇,生丹朱,又有庶子九人,皆不肖,故以天下命舜。曰:咨爾舜,天之曆數在爾躬,允執其中,四海困窮,天祿永終,及堯三年喪畢,舜踐天子位。

8 帝堯陶唐... :
《符子》曰:堯曰:余坐華殿之上,森然而松生於棟,余立櫺扉之內,霏焉而雲生於牖,雖面雙闕,無異乎崔巍之冠蓬萊,雖背墉槨,無異乎迴巒之縈崑崙,余安知其所以安。

9 帝堯陶唐... :
【贊】《魏陳王曹植帝堯畫贊》曰:火德統位,父則高辛,克平共工,萬國同塵,調適陰陽,其惠如春,巍巍成功,配天則神。

URN: ctp:n541693