Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《目》

Library Resources
1 目:
《易说卦》曰:离为目。

2 目:
《山海经》曰:一臂国,为人一目,中其面而居。

3 目:
《毛诗》曰:美目盼兮。

4 目:
《左传》曰:宋华父督,见孔父之妻,目逆而送之。
又曰:睅其目,皤其腹。事具讴谣篇。

5 目:
《春秋孔演图》曰:苍颉四目,是谓并明。
又《舜重瞳子》:是谓重明。

6 目:
《孙卿子》曰:尧舜三眸子。

7 目:
《孝经援神契》曰:伏牺大目。

8 目:
《老子》曰:五色令人目盲。

9 目:
《胡非子》曰:目见百步之外,而不能见其眦。

10 目:
《庄子》曰:温伯雪适齐,舍于鲁,仲尼见之而不言,子路问焉。仲尼曰:若夫人者,目击而道存矣。
又曰:孔子见老聃而语仁义。老聃曰:夫播糠眯目,则天地四方易位矣。夫仁义翻然,乃愦吾心,乱莫大焉。

11 目:
《孟子》曰:伯夷目不视恶色。

12 目:
《慎子》曰:离朱之明,察毫末于百步之外,下水尺,不能见浅深,非目不明,其势难睹也。

13 目:
《尸子》曰:使目在足下,则不可以视。楚辞曰:娱光眇视目增波。
又曰:蛾眉曼睩目腾光。
又曰:帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。
又曰:满堂兮美人,忽独与余兮目成。

14 目:
《孙卿子》曰:厌目而视者,视一以为两也。

15 目:
《韩子》曰:田驷欺邹君,邹君将杀之,田驷恐,告惠子。惠子见邹君曰:有人见君,则䀹其一目,奚如。君曰:我必杀之。惠子曰:瞽䀹两目,君奚弗杀,驷东欺齐侯,南欺荆王,驷之于欺人瞽也。君奚怨,乃弗杀。

16 目:
《淮南子》曰:夫目察秋毫之末,而耳不闻雷霆之音,耳调玉石之声,而目不见太山之高,何则,小有所志,而大有所忘也。

17 目:
《孔丛子》曰:夫子适周,见苌弘,言终退。苌弘语刘文公曰:吾观仲尼,有圣人之表,其状河目而隆颡,是黄帝之形貌也。史记曰:吴王赐子胥属镂之剑以死。子胥仰天叹曰:抉吾眼,著吴东门上,以观越寇之入灭吴也。乃自刭。

18 目:
《汉书》曰:东方朔上书,臣朔目若悬珠,齿如编贝。

19 目:
《东观汉记》曰:马援眉目如画。

20 目:
《郑玄别传》曰:玄秀眉明目。

21 目:
《竹林七贤论》曰:王戎眸子洞彻,视日而眼明不亏。

22 目:
《濑乡记》曰:老子大目。

23 目:
【诗】《梁刘孝绰咏眼诗》曰:含娇●已合,离怨动还开,欲知密中意,浮光逐笑回。

24 目:
【箴】《宋谢惠连目箴》曰:气之清明,双眸善识,唯道是视,瞻彼正直。

25 目:
【铭】《齐竟陵王萧子良眼铭》曰:惟正是视,玄黄匪惑,非礼不观,仪形是则,慎尔所觌,无愆斯德。

URN: ctp:n542078