Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《礼》

Library Resources
1 礼:
《管子》曰:礼者,因人之情,缘义之理,而为之节文者也。

2 礼:
《物理论》曰:礼者,履也。律也。义同而名异,五礼者,吉凶宾军嘉也。

3 礼:
《周礼》:大宗伯之职,以吉礼事邦国之鬼神祇,事谓祀之祭之享之,以凶礼哀邦国之忧,哀谓救患分灾也。以宾礼亲邦国,以军礼同邦国,同谓威其不协偕老也。以嘉礼亲万民,嘉,善也。所以因人心所善而为制,吉礼之别十有二,一曰禋祀,二曰实柴,三曰槱燎,四曰血祭,五曰埋沉,六曰疈辜,七曰肆献,八曰馈食,九曰祠,十曰禴,十一尝,十二曰蒸,凶礼之别有五,一曰丧礼,哀死亡,二曰荒礼,哀凶札荒,人物有害之也。三曰吊礼,哀祸灾,遭水火也。四曰禬礼,哀围败,同盟合会财货,以更其所丧也。五曰恤礼,哀寇乱,邻国相忧,宾礼之别有八,一曰朝,二曰宗,三曰觐,四曰遇,五曰会,六曰同,七曰问,八曰视,军礼之别有五,一曰大师之礼以用众,二曰大均之礼以恤众,也。五曰大封之礼以合众,正封疆以合众人也。嘉礼之别有六,一曰饮食,二曰婚冠,三曰宾射,四曰飨燕,五曰脤膰,六曰庆贺。
又曰:太宰掌三曰礼典,以和邦国,以统百官,以谐万民。

4 礼:
《大司徒以五礼防民之伪》:而教之中。

5 礼:
《礼记》曰:礼也者,体也。礼不备,谓之不成人。
又曰:夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备,分争辩讼,非礼不决,君臣上下,父子兄弟,非礼不定。
又曰:夫礼,先王以承天之道,以治人之情,故失之者死,得之者生,诗云,相鼠有体,人而无礼,人而无礼,胡不遄死。言偃复问曰:夫子之极言礼也。可得而闻与。孔子曰:我欲观夏道,是故之杞而不足徵也。吾得夏时焉。我欲观殷道,是故之宋而不足徵也。吾得坤乾焉。
又曰:故人情者,圣王之田也。修礼以耕之,陈义以种之,讲学以耨之,本仁以聚之,播乐以安之。
又曰:礼其在人也。如竹箭之有筠也。如松柏之有心也。二者居天下之大端也。贯四时,不改柯易叶。
又曰:夫礼本于太一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神。

6 礼:
《大戴礼》曰:礼象五行也。其义四时也。故以四时举,有思,有义,有节,有权。

7 礼:
《左传》曰:子太叔见赵简子,简子问揖让周旋之礼。对曰:是仪也。非礼也。简子曰:敢问何谓礼。对曰:闻诸先大夫子产曰:夫礼,天地之经也。地之义也。民之行也。
又曰:邾隐公来朝,子贡观焉。邾子执玉高,其容仰,公受玉卑,其容俯。子贡曰:以礼观之,二公皆有亡焉。今朝贺而不度,高仰骄也。卑俯替也。骄近乱,替近疾,君为主,其先亡乎。

8 礼:
《论语》曰:道之以政,齐之以刑,民免而无耻,道之以德,齐之以礼,有耻且格。
又曰:颜回问仁。子曰:克己复礼为仁,一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉。颜回曰:请问其目。子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。颜回曰:回虽不敏,请事斯语矣。

9 礼:
《庄子》曰:三皇五帝之礼义法度,不矜于同,而矜于治,故譬三皇五帝之礼义法度,其犹楂梨橘柚耶,其味相反,而皆可于口,故礼义法度,应时而变也。

10 礼:
《孙卿子》曰:人生有欲,欲则求,求则争,争则乱,乱则穷,先王恶其乱也。故制礼义以养之。慎子曰:礼从俗,政从上,使从君,国有贵贱之礼,无贤不肖之礼也。

11 礼:
《白虎通》曰:所以作礼乐者,乐以象天,礼以法地。

12 礼:
《家语》曰:孔子言于鲁哀公曰:人之所以生,礼为大,非礼无以辨君臣之位。

13 礼:
《董生书》曰:理者天所为也。文者人所为也。人所为谓之礼,礼者,因人情而为节文也。以救其乱,夫堤者水之防也。礼者人之防也。刑防其末,礼防其本。

14 礼:
《礼稽命徵》曰:礼之动摇也。与天地同气,四时合信,阴阳为符,日月为明。

15 礼:
《汉书》曰:叔孙通为高祖制汉仪十二篇。

16 礼:
范晔《后汉书》曰:诏召玄武司马班固,问定礼制之宜。固曰:京师诸儒,多能说礼,宜广招集,共议失得。帝曰:作舍道边,三年不成,会礼之家,名为聚讼,互生疑异,笔不得下,昔者尧作大章,一夔足矣。章和元年,乃召曹褒,诣嘉德门,持班固所上叔孙通汉仪十二篇。敕褒曰:此制散略,多不合经,令宜依制条,使可施行,褒于南宫东观,考正旧礼,上自天子,至于庶人,冠昏吉凶,终始制度,以为一百五十篇。

17 礼:
《典略》曰:孔子适宋,与弟子习于树下,宋司马桓魋使人拔其树,去适于野。

18 礼:
【赋】《楚荀况礼赋》曰:爰有大物,非丝非帛,文理成章,非日非月,为天下明,生者以寿,死者以葬,城郭以固,三军以强,粹而王,驳而霸,无一焉而亡,臣愚弗识,敢请之王。王曰:此夫文而不采者欤,简而易知,而致有理者欤,君子所敬,小人所不敬者欤,匹夫隆之,则为圣人,诸侯隆之,则一四海者欤,致明而约,甚顺而体,请归之礼。

URN: ctp:n543733