Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《筍簴》

Library Resources
1 筍簴:
《釋名》曰:所以懸鍾者,橫曰筍,筍,峻也。在上高峻也。縱曰簴,簴,舉也。在傍舉筍也。

2 筍簴:
《毛詩》曰:設業設簴,崇牙樹羽。

3 筍簴:
《禮記》曰:夏后氏之龍筍簴,殷之崇牙,周之壁翣。

4 筍簴:
《鬻子》曰:大禹為銘於筍簴。銘言曰:教寡人以道者擊鼓,教以義者擊鍾,教以事者振鐸,語以憂者擊磬,語以訟獄者揮鞀。

5 筍簴:
《說苑》曰:秦博士對始皇,階下撞千石之鍾,萬石之簴。

6 筍簴:
《淮南子》曰:闔閭伐楚,破九龍之鍾簴。

7 筍簴:
《東觀漢記》曰:東海王彊,殿鍾簴之懸。

8 筍簴:
《莊子》曰:梓慶削木為鐻,見者驚猶鬼神,魯侯問其術。對曰:臣將為鐻,未嘗敢以耗氣,齋七日,忘吾四支,然後入山林,觀天性區別,見成鐻,然後加手。鐻似夾鍾也。

9 筍簴:
《離騷》曰:簫鍾兮瑤簴。

10 筍簴:
【賦】《漢賈誼簴賦》曰:牧太平以深志,象巨獸之屈奇,妙彫文以刻鏤,舒循尾之采垂,舉其鋸牙,以左右相指,負大鍾而欲飛。

11 筍簴:
【銘】《後漢李尤鍾簴銘》曰:周因殷禮,損益可知,漢因於周,猶若重規,人因秦器,事有可施,鴻鍾怒簴,物得其宜,聲揚遠聞,文耀委迤。

URN: ctp:n544615