Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> -> 太子中庶子

《太子中庶子》

Library Resources
1 太子中庶... :
《汉书百官表》曰:太子中庶子,如侍中。
又曰:太子太傅属官,有庶子。
又曰:王商,涿郡人,少为太子中庶子,以肃敬厚称。

2 太子中庶... :
《环济要略》曰:庶子,谓官中诸吏之适子及支庶在版籍者也。行其秩叙,作其徒役,授八次八舍之职,以徼候。

3 太子中庶... :
《汉书》曰:欧阳地馀为中庶子,授皇太子经,元帝即位,迁侍中。

4 太子中庶... :
《魏志》曰:鲍勋为中庶子。
又曰:王昶,字文舒,为中庶子。

5 太子中庶... :
《文章叙》曰:应贞,晋室为中庶子。

6 太子中庶... :
晋齐王攸《与山涛书》曰:中庶子东宫显职,加侍接右,诚宜得笃粹有行检六人,想悉在尊意,必允众望也。

7 太子中庶... :
《晋中兴书》曰:温峤拜中庶子,在东宫,甚见嘉宠,僚属莫与为比,数规谏讽议,又献侍臣箴,甚有补益,太子时起西池楼观,颇多劳费,峤口疏切谏,太子纳焉。

8 太子中庶... :
沈约《宋书》曰:中庶子,汉置,古者世禄,卿大夫之子,既为副倅,谓之国子,天子诸侯子,必有庶子官,以掌教之。

9 太子中庶... :
【墓志】《梁简文帝庶子王规墓志铭》曰:玉挺蓝田,珠润隋水,价重连城,声同垂棘,偶应龙之龠影,等威凤之羽仪,名理超于荀王,博洽侔于终贾,稍迁侍中,佩玉玺于文昌,珥金貂于武帐,文雅与绮縠相宣,逸气并云霞俱远,副君取敬杜夷,时回晋储之驾,追嗟徐干,亦降魏两之书,爰发睿辞,为铭云尔,七略百家,三藏九部,成诵其心,谈天其口,胜气无俦,高尘谁偶,荣圭掩采,灵剑摧锋,宋郊沦鼎,洛水沉锺,玄扉不昼,幽夜恒冬。

URN: ctp:n545247