Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《門》

Library Resources
1 門:
《釋名》曰:門,捫也。在外為捫,幕障衛也。

2 門:
《爾雅》曰:閍謂之門,正門謂之應門。

3 門:
《易》曰:重門擊柝,以待暴客。

4 門:
《周官》曰:掌舍,掌王會同之舍,設梐枑再重,設車宮轅門,為壇壝宮棘門,為帷宮,設旌門,無宮則供人門。

5 門:
《毛詩》曰:衡門之下,可以棲遲。
又曰:乃立皋門,皋門有閌,乃立應門,應門鏘鏘。

6 門:
《詩義問》曰:橫一木作門,而上無屋,謂之衡門。

7 門:
《左傳》曰:楚子囊鄭子耳,圍于桐門。
又曰:王叔之宰曰:蓽門圭竇之人,而皆凌其上,其難為上矣。
又曰:鄭大水,龍鬥于時門之外。

8 門:
《魯連子》曰:先生見孟嘗君於杏唐之門。

9 門:
《楚辭》曰:望長楸而太息,涕淫淫其若霰,過夏首而西浮,顧龍門而不見。

10 門:
《越絕書》曰:楚門,春申君時造,楚人從入,故號楚門。

11 門:
《史記》曰:金馬門者,宦者署門也。門傍有銅馬,故謂之曰金馬門。

12 門:
《賈誼書》曰:天子宮門曰司馬門。
又曰:高帝瓜分天下,以王有功之臣,擇良日,立諸侯洛陽上東門之外。

13 門:
《說苑》曰:于公築治廬舍。謂匠人曰:為我高門,我治獄未嘗有冤,後世必有封侯者,令容高蓋駟馬,及後果封為西平侯。

14 門:
《漢書》曰:元帝為太子,謹慎,初居桂宮,上急召太子,出龍樓門,不敢絕馳道。
又曰:太液池南有璧門。
又曰:陳平家貧,以席為門,然門外多長者車轍。

15 門:
《吳越春秋》曰:子胥為吳造大城,陵門八,象天八風,水門八,法地八窗。

16 門:
范曄《後漢書》曰:孔融云,鄭君里門,四方所由觀禮,其廣令容高車結駟,名為通德門。

17 門:
《漢宮殿名》曰:長安有宣平門覆盎門萬秋門橫門東都門宣德門元成門青綺門章義門仁壽門●石門。

18 門:
《魏書》曰:文帝初在東宮,集諸儒,於朝肅城門內,講論大義,侃侃無倦。

19 門:
《古今地名》曰:河南有鼎門,九鼎所定。

20 門:
《華陽國志》曰:蜀城十里,有升遷橋,送客觀,司馬相如初入長安。題其門曰:不乘赤車駟馬,不過汝下。

21 門:
《吳地記》曰:閶闔門者,吳王闔閭所作也。名為閶闔門,高樓閣道,後由此出伐楚,改曰破楚門。

22 門:
《世說》曰:楊脩為魏武主簿,作相國門,始構榱桷,魏武自看,使人題門作活字,便去,楊脩見,即令壞之,既竟。曰:門中活闊字,王嫌門大也。

23 門:
【銘】《後漢李尤門銘》曰:門之設張,為宅表會,納善●邪,擊柝防害。
又《中東門銘》曰:中東處仲,月值當昴,倉庚有聲,隼鷹匿爪,除去桎梏,獄訟勿考。
又《關陽城門銘》曰:關陽在孟,位月惟巳,清明冠節,大陽進起。
又《津城門銘》曰:津名自定,位月在未,溫風鬱暑,鷹鳥習騺。
又《廣陽門銘》曰:廣陽位孟,厥月在申,涼風從時,白露已分。
又《雍城門銘》曰:雍門處中,位月在酉,盲風寒濁,鷰歸山阜。
又《夏城門銘》曰:夏門值孟,位月在亥,陰陽不通,蝃蝀匿彩,迎冬北壇,從陰所在。
又《穀城門銘》曰:穀門北中,位當于子,太陰主刑,殺伐為首。

24 門:
《晉摯虞門銘》曰:祿無常家,福無定門,人謀鬼謀,道在則尊。

25 門:
【文】《後魏溫子昇閶闔門上梁祝文》曰:維王建國,配彼太微,大君有命,高門啟扉,良辰是簡,穆卜無違,雕梁乃架,綺翼斯飛,八龍杳杳,九龍巍巍,居宸納祐,就日垂衣,一人有慶,四海爰歸。

URN: ctp:n546463