Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《黃鉞》

Library Resources
1 黃鉞:
《尚書》曰:武王左杖黃鉞,右執白旄。

2 黃鉞:
《淮南子》曰:至精之感,無所不通,昔武王度孟津,而陽侯之波,逆流而擊,疾風晦冥,武王舉黃鉞。瞋目而麾之曰:予在,天下誰敢害吾,於是風去而波罷,遂得濟。

3 黃鉞:
《吳錄》曰:假陸遜黃鉞,吳王親執鞭以見之矣。

4 黃鉞:
《晉中興書》曰:會稽王道子,進位丞相,牧楊州,假黃鉞。

5 黃鉞:
《世說》曰:諸葛亮之次渭濱也。關中震動,魏明帝深懼晉宣王戰,乃遣辛毗為軍司馬,宣王既與亮對渭而陣,亮設誘,詭譎萬方,宣王果大忿憤,將應以重兵,亮遣聞諜覘之。還曰:有一老夫,毅然杖黃鉞,當軍門立,軍不得出。亮曰:必辛佐治也。

6 黃鉞:
【銘】《蔡邕黃鉞銘》曰:帝命將軍,執茲黃鉞,威靈震耀,如火之烈,公之蒞止,群狄斯柔,齊聲罔設,介士斯休。

URN: ctp:n546937