Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《樗蒲》

Library Resources
1 樗蒲:
《異苑》曰:昔有人乘馬山行,遙岫裏有二老翁,相對樗蒲,遂下馬,以策拄地而觀之,自謂俄頃,視其馬鞭,漼然已爛,顧瞻其馬,鞍骸枯朽,既還至家,無復親屬,一慟而絕。

2 樗蒲:
《博物志》曰:老子入胡,作樗蒲。

3 樗蒲:
《庾翼集》:參軍于瓚。陳節戲事曰:夫嬉戲都名動相剝,非為治之本,自今樗蒲●馬,諸不急戲,宜一斷之。翼答曰:今唯許其圍棋,餘悉斷。

4 樗蒲:
【賦】《後漢馬融樗蒲賦》曰:昔有玄通先生,遊于京都,道德既備,好此樗蒲,伯陽入戎,以斯消憂,抨則素旃紫罽,出乎西鄰,緣以繢繡,紩以綺文,杯則搖木之幹,出自崐山,矢則藍田之石,卞和所工,含精玉潤,不細不洪,馬則玄犀象牙,是磋是礱,杯為上將,木為君副,齒為號令,馬為翼距,籌為策動,矢法卒數,於是芬葩貴戚,公侯之儔,坐華榱之高殿,臨激水之清流,排五木,散九齒,勒良馬,取道里,是以戰無常勝,時有逼遂,臨敵攘圍,事在將帥,見利電發,紛綸滂沸,精誠一叫,入盧九雉,磊落踸踔,并來猥至,先名所射,應聲粉潰,勝貴歡悅,負者沉悴。

URN: ctp:n547620