Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《薺》

Library Resources
1 薺:
《爾雅》曰:●蓂,大薺。似薺,葉細。
又曰:蒫,薺實。

2 薺:
《說文》曰:薺草可食也。

3 薺:
《毛詩》曰:誰謂荼苦,其甘如薺。

4 薺:
《禮記》曰:孟夏之月,靡草死。薺,亭歷之屬也。

5 薺:
《淮南子》曰:薺夌冬生而夏死。

6 薺:
《抱朴子》曰:薺夌大●,仲夏而枯。

7 薺:
【賦】《夏侯湛賦》曰:寒冬之日,余登乎城,跬步北園,睹眾草之萎悴,覽林果之零殘,悲纖條之槁摧,愍枯葉之飄殫,見芳薺之時生,被畦疇而獨繁,鑽重冰而挺茂,蒙嚴霜以發鮮,舍盛陽而弗萌,在太陰而斯育,永安性於猛寒,羌無寧乎煖燠,齊精氣於●凍,均貞固乎松竹。

8 薺:
《齊卞伯玉薺賦》曰:終風掃於暮節,霜露交於杪秋,有萋萋之綠薺,方滋繁於中丘。

URN: ctp:n548611