Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蔥》

Library Resources
1 蔥:
《禮記》曰:凡進食之禮,蔥㳿處末。
又曰:膾春用蔥,脂用蔥,為君子擇蔥薤,如絕其本末。

2 蔥:
《爾雅》:茖,山蔥,細莖大葉。

3 蔥:
《劉向別傳》曰:都尉有種蔥書,曹公既與先生言,細人覘之,見其拔蔥。

4 蔥:
《莊子》曰:徐無鬼見武侯曰:先生居山林,猒蔥韮,今老欲甘酒肉之味耶。
又曰:春月飲酒加蔥,以通五臟。

5 蔥:
《春秋元命包》曰:天門山上有蔥,所種畦瀧悉著,行人拔取者悉絕,若精神而求,即不拔自出,奇異辛香。

6 蔥:
《漢書》:龔遂勸民,令人一口,種五十本蔥,一畦韭,百本薤。

7 蔥:
《西河舊事》曰:蔥嶺在燉煌西八十里,其山高大,上生蔥,故曰蔥嶺。

8 蔥:
《列仙傳》曰:阮丘,蛆山上種蔥百餘年,乃去。

9 蔥:
《晉令》曰:居洛陽內,園菜欲課以當者,耳其引長流,灌紫蔥,丁各三畝。

10 蔥:
《東觀漢記》曰:孔奮,字君魚,為姑臧長,時天下亂,河西獨安,臧長居數月,輒致資產,奮在姑臧四年,財物不增,唯老母妻子但菜食。或謂奮曰:置脂膏中,亦不能自潤。

11 蔥:
《漢武內傳》曰:西王母曰:仙人上藥,有玄都綺蔥。

12 蔥:
《邵信臣》曰:臣太官種冬蔥,生不時之物,有傷於人也。

URN: ctp:n548620