Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《檳榔》

Library Resources
1 檳榔:
周成《雜字》曰:檳榔,果也。似螺,可食。

2 檳榔:
李當之《藥錄》曰:檳榔一名檳門。

3 檳榔:
《廣志》曰:木實曰檳榔,樹無枝,略如柱,其顛生穟而秀,生棘針,重疊其下,彼方珍之,以為口實,亦出交趾。

4 檳榔:
《林邑記》曰:檳榔樹高十餘丈,皮似青桐,節如桂竹,下森秀無柯,端頂有葉,葉似甘蕉,條派開破,仰望眇眇,如鍤叢蕉於竹杪,風至獨動,似舉羽扇之掃天,葉下繫數房,房綴數十子,家有數百樹。

5 檳榔:
《異物志》曰:檳榔樹若筍竹生竿,近上未五六尺間,洪覃洪腫起如瘣木焉。因拆裂出,若黍秀也。無華而為實,大如桃李,天生棘重累其下,所以禦衛其實也。剖其上皮,煮其膚熟而貫之,堅如乾棗,以夫留古賁并食,則滑美下氣,及宿食消穀。

6 檳榔:
《南中八郡志》曰:檳榔土人以為貴,婚族客必先進,若邂逅不設,用相嫌恨。

7 檳榔:
顧徽《廣州記》曰:山檳榔形小,而大於●子,●子土人亦呼為檳榔。

8 檳榔:
【詩】《梁劉孝綽詠有人乞牛舌乳不付因餉檳榔詩》曰:陳乳何能貴,爛舌不成珍,空持渝浩齒,非但汙丹脣,別有無枝實,曾要湛上人,羞比朱櫻就,詎易紫梨津,莫言蔕中久,當看心裏新,微芳雖不足,含咀願相親。

9 檳榔:
《周庾信詠檳榔詩》曰:綠房千子熟,紫穗百花開,莫言行萬里,曾經相識來。

10 檳榔:
【啟】《梁王孺謝賜于阤利所獻檳榔啟》曰:竊以文軌一覃,充仞斯及,入侍請朔,航海梯山,獻琛奉,充庖盈府,故其取題左賦,多述瑜書,萍實非甘,荔葩慚美。

11 檳榔:
《梁庾肩吾謝賚檳榔啟》曰:形均綠竹,詎掃山壇,色譬青桐,不生空井,事踰紫柰,用兼芳菊,方為口實,永以蠲痾。
又《謝東宮賚檳榔啟》曰:無勞朱實,兼荔支之五滋,能發紅顏,類芙蓉之十酒,登玉案而上陳,出珠盤而下逮,澤深溫柰,恩均含棗。

12 檳榔:
【牋】《喻益期牋》曰:檳榔信南越之可觀,子既非常,木亦特異,大者三圍,高者九丈,葉聚樹端,房搆葉下,華秀房中,子結房外,其擢穗似禾,其綴實似穀,其皮似桐而厚,其節似竹而穊,其中空,其外勁,本不大,末不小,上不傾,下不邪,調直亭亭,千百若一,步其林則寥朗,庇其陰則蕭條,信可以長吟,可以遠想矣。性不耐霜,不得北殖,必當遐樹海南,遼然萬里,弗遇長者之目,自令恨深。

URN: ctp:n549527