Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《槟榔》

Library Resources
1 槟榔:
周成《杂字》曰:槟榔,果也。似螺,可食。

2 槟榔:
李当之《药录》曰:槟榔一名槟门。

3 槟榔:
《广志》曰:木实曰槟榔,树无枝,略如柱,其颠生穟而秀,生棘针,重叠其下,彼方珍之,以为口实,亦出交趾。

4 槟榔:
《林邑记》曰:槟榔树高十馀丈,皮似青桐,节如桂竹,下森秀无柯,端顶有叶,叶似甘蕉,条派开破,仰望眇眇,如锸丛蕉于竹杪,风至独动,似举羽扇之扫天,叶下系数房,房缀数十子,家有数百树。

5 槟榔:
《异物志》曰:槟榔树若笋竹生竿,近上未五六尺间,洪覃洪肿起如瘣木焉。因拆裂出,若黍秀也。无华而为实,大如桃李,天生棘重累其下,所以御卫其实也。剖其上皮,煮其肤熟而贯之,坚如乾枣,以夫留古贲并食,则滑美下气,及宿食消谷。

6 槟榔:
《南中八郡志》曰:槟榔土人以为贵,婚族客必先进,若邂逅不设,用相嫌恨。

7 槟榔:
顾徽《广州记》曰:山槟榔形小,而大于●子,●子土人亦呼为槟榔。

8 槟榔:
【诗】《梁刘孝绰咏有人乞牛舌乳不付因饷槟榔诗》曰:陈乳何能贵,烂舌不成珍,空持渝浩齿,非但污丹唇,别有无枝实,曾要湛上人,羞比朱樱就,讵易紫梨津,莫言蒂中久,当看心里新,微芳虽不足,含咀愿相亲。

9 槟榔:
《周庾信咏槟榔诗》曰:绿房千子熟,紫穗百花开,莫言行万里,曾经相识来。

10 槟榔:
【启】《梁王孺谢赐于阤利所献槟榔启》曰:窃以文轨一覃,充仞斯及,入侍请朔,航海梯山,献琛奉,充庖盈府,故其取题左赋,多述瑜书,萍实非甘,荔葩惭美。

11 槟榔:
《梁庾肩吾谢赉槟榔启》曰:形均绿竹,讵扫山坛,色譬青桐,不生空井,事逾紫柰,用兼芳菊,方为口实,永以蠲疴。
又《谢东宫赉槟榔启》曰:无劳朱实,兼荔支之五滋,能发红颜,类芙蓉之十酒,登玉案而上陈,出珠盘而下逮,泽深温柰,恩均含枣。

12 槟榔:
【笺】《喻益期笺》曰:槟榔信南越之可观,子既非常,木亦特异,大者三围,高者九丈,叶聚树端,房构叶下,华秀房中,子结房外,其擢穗似禾,其缀实似谷,其皮似桐而厚,其节似竹而穊,其中空,其外劲,本不大,末不小,上不倾,下不邪,调直亭亭,千百若一,步其林则寥朗,庇其阴则萧条,信可以长吟,可以远想矣。性不耐霜,不得北殖,必当遐树海南,辽然万里,弗遇长者之目,自令恨深。

URN: ctp:n549527