Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鷿鵜》

Library Resources
1 鷿鵜:
《方言》曰:野鳧甚小,好沒水中,南楚之人,謂之鷿鵜,大者謂之鶻蹄。

2 鷿鵜:
《爾雅》曰:鵜鴮鸅。

3 鷿鵜:
【賦】《晉張望鷿鵜賦》曰:余睹鷿鵜之為鳥也。形貌叢蔑,尾翮燋陋,樂水以遊,隨波淪躍,汎然任性,而無患也。惟鷿鵜之小鳥,託川湖以繁育,翩舒翮以和鳴,匪窘惕於籠畜,瀺灂池沼,容與河洲,翔而不淹,集而不留,值汙則止,遇澤則遊,淪潭裏以銜魚,躍浪表而相求,萃不擇渠,娛不擇川,隨風騰起,與濤回旋,沉竄則足撥圓波,浮泳則臆排微漣,率性命以閑放,獨遨逸而獲全。

URN: ctp:n550929