Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《果然》

Library Resources
1 果然:
《吳錄》:地理志曰:九真胥浦縣,有獸名果然,猿狖類也。色青赤有文,居樹上,此郡及日南皆有之。

2 果然:
《南方草物狀》曰:果然獸,生在山林上,民人以弓毒射之,剝取皮,皮文青赤白色,縫相連作席,出九真日南郡。

3 果然:
《南州異物志》曰:交州以南,有果然獸,其鳴自呼,身如猿,犬面,通有白色,其體不過三尺,而尾長四尺餘,反尾度身,過其頭,視其鼻,仍見兩孔,作向天,其毛長,柔細滑澤,色以白為質,黑為文,視如蒼頭鴨,脅邊班文,集十餘皮,可得一蓐,繁文麗好,細厚溫煖。

4 果然:
【賦】魏鍾毓《果然賦》曰:果然似猴象猿,黑頰青身,肉非嘉餚,唯皮為珍。

5 果然:
【啟】《梁張纘謝皇太子賚果然褥啟》曰:伏以狐裘熊席,徒負舊名,玄豹青𤟤,未能適體,嚴冰在節,朔飆結宇,吹綸愧暖,挾纊慚溫,但勤非伏寑,恩重夜覆,道媿經明,坐叨重席,仰榮俯媿,進退在顏。

URN: ctp:n551340