Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《狌狌》

Library Resources
1 狌狌:
《山海經》曰:有獸人面,名曰狌狌。
又曰:狌狌知人名,其為獸,如豕而人面。

2 狌狌:
《爾雅》曰:狌狌小而好啼。今交阯封溪出,狀如獾豚,聲似小兒啼。

3 狌狌:
《禮記》曰:狌狌能言,不離禽獸。

4 狌狌:
《廣志》曰:狌狌似狟,聲如小兒啼,不聞其言,出交阯封溪縣。

5 狌狌:
《孫卿子》曰:狌狌能言笑,亦二足無尾,而君子啜其羹,食其胾,故人非以二足無毛,以知禮也。

6 狌狌:
《呂氏春秋》:伊說曰:肉之美者,狌狌之脣。

7 狌狌:
《淮南子萬畢術》曰:歸終知來,狌狌知往。歸終,神獸。

8 狌狌:
《括地圖》曰:狌狌人面豕身,知人名。

9 狌狌:
《蜀志》曰:封溪縣有獸,曰狌狌,體似豬,面似人,音作小兒啼聲,既能人語,又知人名,人以酒取之,狌狌覺,初蹔嘗之,得其味甘而飲之,終見羈纓也。

10 狌狌:
《華陽國志》曰:永昌郡有狌狌,能言,其血可以染朱𦋺。

11 狌狌:
《南方草物狀》曰:狌狌之獸,生在野,狀如豚子,民人捕取,交阯武平興古有之。

12 狌狌:
【贊】《晉郭璞狌狌贊》曰:能言之獸,是謂猩猩,厥狀似猴,號音若嚶,自然知往,頗識物情。

URN: ctp:n551346