Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《烏》

Library Resources
1 烏:
《孝經援神契》曰:德至鳥獸,則白烏下。

2 烏:
《禮斗威儀》曰:江海不揚波,東海輸之蒼烏。
又曰:君乘木而王,其政升平,南海輸以蒼烏。

3 烏:
《尚書緯》曰:火者陽也。烏者有孝名,武王卒成大業,故烏瑞臻。

4 烏:
《尚書中候》曰:周太子發渡孟津,有火自天,止於王屋,為赤烏。
又曰:有火自上,復於王屋,流為鵰,其色赤,其聲魄。

5 烏:
《春秋運斗樞》曰:維星得則日月光,烏三足,禮儀修,物類合。

6 烏:
《孫氏瑞應圖》曰:三足烏,王者慈孝,被於萬姓,不好殺生則來。
又曰:文王時見,蒼烏者,王者孝悌則至。一本曰:賢君帝主,修行孝慈,被於萬姓,不好殺生則來。
又曰:白烏者,宗廟肅敬則至。
又曰:赤烏,武王時銜穀米至屋上,兵不血刃而殷服。一本曰:王者不貪天下而重民命,則至。

7 烏:
《墨子》曰:赤烏銜珪,降周之岐社。曰:命周文王代殷,河出籙圖,地出乘黃,天錫武王黃烏之旗。

8 烏:
《古今注》曰:成帝河平四年,白烏集孝文廟殿下,黑烏從之,章帝元和二年,三足烏集沛國,三年,代郡高柳,烏子生三足,大如雞,色赤,頭上有角,長寸餘,和帝元興元年,白烏一,見廬江,足皆赤。

9 烏:
《帝王世紀》曰:豐公家于沛之豐邑中陽里,其妻夢赤烏若龍,戲己而生執嘉,是為太公太上皇。

10 烏:
《吳曆》曰:吳王為神王表,五廟蒼龍門外,時有烏巢朱雀門上。又曰:有兩足烏,銜一鵲,置神座前,或得神書,說改號之意,乃改赤烏為太元。

11 烏:
《吳志》曰:赤烏元年八月,武昌麒麟見,集於殿前,朕所親見,若神靈以為嘉祥者,改年宜以赤烏。
又曰:孫休永安三年,春三月,西陵言赤烏見。

12 烏:
《晉諸公贊》曰:世祖時,西域獻三足烏,遂累有赤烏來集此昌陵縣,按昌字重日,烏者日中之烏,有記體陽精,應期曜質,以顯至德者也。

URN: ctp:n551909