Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《雀》

Library Resources
1 雀:
《孝經援神契》曰:王者奉己約儉,臺榭不侈,尊事耆老,則白雀見。

2 雀:
《尚書中候》曰:赤雀銜丹書入豐,止於昌前。事具帝王部。
又曰:維天降紀,泰伯出狩,至于咸陽,天震大雷,有火下,化為白雀,銜籙,集于公車。

3 雀:
《禮稽命徵》曰:祭五岳四瀆,得其宜,則黃雀見。黃雀,土精。

4 雀:
《春秋孔演圖》曰:鳥化為書,孔子奉以告天,赤雀集書上,化為黃玉。剋曰:孔提命,作應法,為制雀集。將受命制。

5 雀:
《春秋考異郵》曰:黃帝將起,有黃雀,赤頭,立日旁。帝占曰:黃者土精,赤者火熒,雀者賞萌,余當立。

6 雀:
《漢書》曰:宣帝元康三年詔曰:前年夏,神雀集雍。大如鸚雀,黃喉白領黑背,腹斑文。今春,五色烏以萬數,飛屬縣,翱翔而舞,欲集未下,其令三輔,毋得以春夏樀巢探卵,彈射飛鳥,為令。

7 雀:
《東觀漢記》曰:永安十七年,公卿以神雀五色,翔集京師,奉觴上壽,上令賈逵作神雀頌。

8 雀:
謝承《後漢書》曰:琅邪董种,為不其令,赤雀乳廳前桑上,民為作歌頌。

9 雀:
《瑞應圖》曰:赤雀者,王者動作應天時,則銜書來。一本曰:孔子坐玄扈洛水之上,銜丹書隨至。

10 雀:
《遁甲》曰:赤雀不見,則國無賢,白雀不降,則無後嗣。赤雀主銜書,陽精也。白雀主銜錢豢,(太平御覽九百二十二作鐵券,)陰精也。不來則國王無後嗣也。

11 雀:
《古今注》曰:孝哀帝初元三年,泰畤殿中,有雀五色,頭有冠,長寸餘,大似雀,始到時,鳥環其旁。

12 雀:
《零陵先賢傳》曰:周不疑,曹公欲以為議郎,不就,時有白雀瑞,儒林並已作頌,授紙筆,立令復作,操奇異之。

13 雀:
《魏略》曰:文帝欲受禪,白雀十九見。

14 雀:
《吳志》曰:華覈上孫皓表曰:明珠既覿,白雀繼見。

15 雀:
《吳錄》曰:景帝永安六年,赤雀見於豫章。

16 雀:
《豫章舊志》曰:太守孔竺,臨郡三月,白雀出,南昌太守夏侯嵩,臨郡六年,白雀見女蘿。

17 雀:
《叚龜龍涼州記》曰:呂光太安三年,白雀巢陽川令蓋敏室。

18 雀:
郭璞《洞林》曰:丞相府有鶵雞,雀集其背,驅之去復來,如此再三,令璞占之。曰:此晉王即祚之漸也。

19 雀:
《燕書》曰:愍帝時,有異雀,素質綠首,集于端門東樹,栖翔二旬而去,夏四月,以異雀故,大赦,名東園白雀。

URN: ctp:n551922