Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《马》

Library Resources
1 马:
《瑞应图》曰:玉马者,王者清明尊贤则至。一本曰:玉泽马者,师旷时来。
又曰:王者顺时而制事,因时而治道,则来。

2 马:
《腾黄者》:神马也。其色黄,王者德御四方则至,一名吉光,乘之寿三千岁,此马无死时。
又曰:乘黄,王者舆服有度则出,騕褭者,神马也。与飞兔同,以明君有德则至也。
又曰:飞兔者,行三万里,禹治水土,勤劳历年,救民之害,天应其德则至,駃蹄者,后土之兽也。自能言语,王者仁孝于民则出,禹治水有功而来。
又曰:龙马者,仁马,河水之精也。高八尺五寸,长颈,骼上有翼,旁垂毛,鸣声九音,有明王则见。一本曰:王者不储马,则龙马乘黄泽马朱髦并集。

3 马:
《礼斗威仪》曰:君乘火而王者,其政讼平,则南海输以骏马。

4 马:
《尚书中候》曰:尧时,龙马衔甲,赤文绿色,临坛上,甲似龟,广袤九尺,圆理平上,五色,文有列星之分,斗政之度,帝王录纪之数。事具帝王部。

5 马:
《周书》曰:犬戎文马,赤鬣白身,目若黄金,名曰古黄之乘,成王时来献也。

6 马:
《淮南子》曰:天下有道,飞黄服皂。
又曰:黄帝时,飞黄服皂也。

7 马:
《汉书》曰:武帝元鼎四年,马出渥洼水中,作天马之歌。

URN: ctp:n551958