Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 宗正卿

《宗正卿》

Library Resources
1 宗正卿:
丞 主簿 崇玄署 诸陵署 太庙令

2 宗正卿:
周官,小宗伯掌三族之别,以辨其亲疏。秦置宗正,掌亲属。汉因之,更以叙九族。平帝元始四年,更名宗伯。五年,又于郡国置宗师,以纠皇室亲族世氏,致教训焉,选有德义者为之。有冤失职者,宗师得因邮亭上书宗伯,请以闻。为书付邮亭,令送至宗伯。常以正月赐宗伯帛十疋。王莽并宗伯于秩宗。后汉曰宗正,卿一人,掌序录王国嫡庶之次,及诸皇室亲属远近,郡国岁因计上皇族名籍。若有犯法当髡以上,先上诸宗正,宗正以闻,乃报决。胡广曰:“宗正又岁一理诸王世谱,差叙秩第。”髡,口昆切。两汉皆以皇族为之,不以他族。楚元王子郢客、刘辟强、刘德等迭为此官。又后汉书曰:“刘轶字君文,梁孝王之胤,为宗正,卒官,遂世掌焉。”魏亦然。晋兼以庶姓。山公启事曰:“羊祜忠笃宽厚,然不长理剧。宗正卿缺,不审可转作否。”咸宁三年,又置宗师,以扶风王亮为之,使皇室戚属奉率德义,所有施行,必令诰之。梁王肜亦为宗师。东晋省之,属太常。桓温奏省。宋齐不置宗正。梁天监七年,复置之,视列曹尚书,主皇室外戚之籍,以皇族为之。陈因之。后魏有宗正卿、少卿。北齐亦然。后周有宗师中大夫,掌皇族,定世系,辨昭穆,训以孝悌。属大冢宰。隋如北齐之制。大唐龙朔二年,改为司宗,咸亨元年复旧。光宅元年,改为司属,神龙初复旧。卿一人,少卿二人,初,少卿一人,太极元年,加置一人。掌皇族、外戚簿籍及邑司名帐,领崇玄署及诸陵太庙。开元二十五年制,宗正等寺官属皆以皇族为之。

3 宗正卿:
丞:汉亦用皇族,后汉一人。后汉刘茂字子卫,为宗正丞。历代皆有之,至隋有二人,大唐因之。

4 宗正卿:
主簿:梁置,陈、北齐、隋皆有,大唐因之,置一人。

5 宗正卿:
崇玄署:令一人。初,后魏天兴二年,置仙人博士,掌煮鍊百药。北齐置昭玄等寺,掌诸佛教,有大统一人,都维那三人,兼置功曹、主簿等员,以管诸州县沙门之法。后周置司寂上士、中士,掌法门之政。又置司玄中士、下士,掌道门之政。隋初,置崇玄署令、丞,至炀帝,改郡县佛寺为道场,置道场监一人;改观为玄坛,监一人。大唐复置崇玄署,初又每寺观各置监一人,属鸿胪,贞观中省。开元中,以崇玄署隶宗正寺,掌观及道士、女冠簿籍斋醮之事。

6 宗正卿:
诸陵署:汉有诸陵园寝官,属太常。长陵令,秩二千石,为高祖陵也,故尊其秩。元帝永光元年,分诸陵邑属三辅。史记曰:“司马相如为孝文园令。”后汉每陵园令各一人,掌按行扫除,丞及校长各一人。校长,主戒盗贼。晋宋皆曰令,而梁初为监,后亦改为令。梁以下皆有之。大唐每陵令、丞各一人,初属太常,开元二十五年,并属宗正寺。

7 宗正卿:
太庙令:汉有诸庙寝园令、长、丞。宋志曰:“汉西京曰长,东京曰令。”晋有太庙令。宋太庙令领斋郎二十四人。齐梁以下皆有。后魏有太常斋郎。汉书曰:“田千秋为高庙寝郎。”旧属太常,大唐开元二十五年二月敕:“宗庙所奉,尊敬之极,因以名署,情所未安,宜令礼官详择所宜奏闻。”至五月,太常少卿韦绦奏曰:“谨详经典,兼寻令式,宗庙享荐,皆主奉常,别置署司,事非稽古。其太庙署请废省,本司专奉其事。”许之。二十五年敕:“宗正设官,实司属籍。而陵寝崇敬,宗庙惟严,割隶太常,殊乖本系奉先之旨,深所未委。自今已后,诸庙置并隶宗正寺。”

URN: ctp:n553402