Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 雜號將軍

《雜號將軍》

Library Resources
1 雜號將軍:
歷代雜號將軍凡有數百,不可俱載,今錄其著者。

2 雜號將軍:
上,漢以呂祿為上將軍。騎,漢武帝以公孫敖及公孫賀並為騎將軍。樓船,漢元封三年,以荀彘為之。橫海,漢元鼎六年,以韓說為之,擊東越有功。材官,漢李息為之,掌理宮室。貳師,漢李廣利為之,征貳師城,取善馬,故以為號。輕車,漢武帝以公孫賀為之。伏波,漢武帝征南越,始置此號,以路博德為之。後漢馬援亦為之。伏波者,船涉江海,欲使波浪之伏息。中軍,漢武帝以公孫敖為之。強弩,漢武帝以李沮為之。戈船,環氏要略云:「建戈於船上,浮渡沮水,以討北狄。」奮威,漢武帝以田千秋為之。度遼,漢武帝初以范明友為度遼將軍。後漢明帝永平八年,又置,屯五原。銀印青綬。种暠字伯景,為度遼將軍,誠心懷撫,信賞分明,乃去烽燧斥堠,邊方晏然。及卒,匈奴舉國傷惜。單于每入朝賀,每見墳輒哭泣祭祀。又李膺為度遼將軍,聲振遠域。積射,漢有之。晉武帝泰始四年省。太康十五年立射營弩營,置積射強弩將軍主之。建威,漢元帝以韓安國、王晏並為之。光武以耿弇為之。九武,王莽拜將軍九人,皆以武為號,號曰九武將軍。征虜,後漢建武中,始以祭遵為,後張飛亦為之。武牙,後漢光武以蓋延為之。橫野,後漢光武以王常為橫野大將軍,位與諸將絕席。捕虜,後漢永平中,馬武為之。鷹揚,後漢建安中,魏武以曹洪為之。討逆,後漢末,以孫策為之。破虜,後漢末,以孫堅為之。討虜,後漢末,以孫權為之。安漢,蜀糜竺為之,班在軍師將軍之右。武威,魏武帝以于禁為之。撫軍,魏武帝置,以司馬宣王為之。淩江,魏置,以羅獻為之。寧朔,魏以王渾為之。橫江,吳魯肅為之。又曰:「魯潢江昔仗萬人,屯據陸口界。」龍驤,晉武帝置,以王濬為之。殿中,宋初置之。黑槊,後魏于粟磾好持黑槊以自衛,劉裕遙見,題書與之曰「黑槊公麾下」。明帝因授黑槊將軍。牙門將。冠服與將軍同。魏文帝黃初中置。明帝以胡烈為之。又王隱晉書云:「陸機少襲父為牙門將,吳人重武官故也。」晉惠帝特置四部牙門,以汝南王祐為之。蜀以趙雲為之。

URN: ctp:n553601