Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 中郎將

《中郎將》

Library Resources
1 中郎將:
五官中郎將 左右中郎將

2 中郎將:
五官、左、右中郎將,皆秦官,漢因之,並領三署郎從。後漢之制,郡國舉孝廉以補之。三署郎年五十以上屬五官。後漢黃琬,字子琰,為五官中郎將。時陳蕃為光祿勳,深相敬待,每與議事。舊制,光祿舉三署郎,以功高久次才德尤異者為茂才四行。時權富子弟多以人事得舉,而貧約守志者見遺。京師謠曰:「欲得不能,光祿茂才。」於是蕃、琬同心,顯用志士。故蕃、琬皆為權富郎所中傷也。其次分屬左右署,左右郎將各領左右署郎。二署皆有中郎、侍郎、郎中,三郎並屬光祿勳。漢衛綰,文帝時,以戲車為中郎將。戲車謂能左右超乘也。景帝幸上林,詔綰參乘,重其淳謹。又蘇武以中郎將持節使匈奴。又司馬相如拜中郎將,建節往使邛笮,縣令負弩矢前驅,蜀人以為寵。又後漢左中郎將皇甫嵩、右中郎將朱俊並討黃巾,有大功。又建安十六年,魏公子丕為五官中郎將,置官屬,以副丞相,位在魏國諸侯王上。魏無三署郎,猶置左右中郎將。晉武帝省左右中郎將官。宋孝武大明中,復置,銀章青綬,武冠絳朝服,佩水蒼玉。齊左右中郎將屬西省。梁代並分司丹禁。今中郎將四十四員,郎將六十四員,各附諸軍諸衛篇。大唐亦置諸衛中郎將。永徽三年八月,避太子名,改中郎將為旅賁郎將,又改為翊軍郎將,尋復舊。

3 中郎將:
虎賁中郎將:周官有虎賁氏,掌領虎士八百人,軍旅會同,君宿於外,則守王閑。閑,梐枑行馬也。梐音陛,枑音護。漢武帝建元三年,初置期門,比郎中,蓋以微行出遊,選材力之士,執兵從送,期之諸門,故名期門。無員,多至千人。平帝元始元年,更名虎賁郎,舊曰虎奔,言如虎之奔。置中郎將領之,故有虎賁中郎將,主虎賁宿衛,冠插兩鶡尾,鶡,鷙鳥之中果勁者,每有攫撮,應爪摧碎。尾,上黨所貢也。後漢崔鈞為武賁中郎將,服武弁,戴鶡尾。攫音钁。紗縠單衣、虎文錦蔥,餘郎亦然。凡有虎賁中郎、虎賁侍郎、虎賁郎中、節從虎賁,皆父死子繼。若死王事,亦如之。前賢亦多為者。後漢馬援、孔融並為虎賁中郎將。魏桓階字伯緒,為虎賁中郎將,遷尚書,典選。大唐無。

URN: ctp:n553610