Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 诸藏神主及题板制

《诸藏神主及题板制》

Library Resources
1 诸藏神主... :
追加易主附○周 魏 东晋 大唐

2 诸藏神主... :
周制,公羊说:主藏太庙室西壁中,以备火灾。西方,长老之处,尊之也。春秋左氏传说曰:“主祏于宗庙,言宗庙有祏室,所以藏神主。”

3 诸藏神主... :
魏代,或问高堂隆曰:“昔受训云,冯君八万言章句,说正庙之主,各藏太室西壁之中。迁庙之主,于太祖太室北壁之中。按逸礼,藏主之处,似在堂上壁中。”答曰:“章句但言藏太祖北壁中,不别堂室。愚意以堂上无藏主,当室之中也。”蜀谯周礼祭集志:“四时祭各于其庙室中神位,奥西墙下,东向。诸侯庙,木主在尸之南,为在尸上也。东向,以南为上。”

4 诸藏神主... :
东晋尚书符问太常贺循:“太庙制度,南向七室,北向阴室复有七。帝后应共处七室堋中,当别处阴室?”循上曰:“谨按后配尊于帝,神主所居,同太室。”循又按:“汉仪藏主于室中西墙壁堋中,去地六尺一寸。当祠则设座于堋下。礼,天子达向者牖也,谓夹户之窗。古者帝各异庙,今者共堂别室,制度不同,疑室户亦异。”又按:“古礼,神主皆盛以石函。馀荐藉,文不备见。挚虞决疑云:‘庙主藏于户之外西墉之中,有石函,名曰宗祏。函中笥,以盛主。’”

5 诸藏神主... :
又琅琊王妃敬后前薨,而王后纂统,追加諡号,改神主,访贺循云:“琅琊典祠令孙文立议:‘使者奉主及册命诣中閤,中人受取入内,易著石函中。故主留于庙閤。新主出庙,国官拜送。’如文议,则非于行庙受册。”循答曰:“崇諡敬后,宜立行庙。以王后之号,有加常尊,轻重不同,则宜礼有变改。既立行庙,则常主宜出居座位。临加册諡而并易以新主,则故主宜还埋故庙两阶之闲。”

6 诸藏神主... :
又穆帝永和二年,有司奏征西、章郡、颍川、京兆四府君毁主藏处。尚书郎徐禅议:“礼,去祧为坛,去坛为墠,岁祫则祭之。今四祖迁主,可藏之石室,有祷则祭坛墠。”又遣禅至会稽访处士虞喜。曰:“汉代韦玄成等以毁主瘗于园。魏朝议者云应埋两阶间。且神主本在太庙,若今别室而祭,则不如永藏。又四君无追号之礼,益明应毁而无祭。”于是会稽王昱等奏四祖同居而祧,藏主石室,禘祫乃祭。按贺循与王导书云:“代祖武皇帝初成太庙,时正神既七,而有杨元后之神,时亦权立一室。永熙元年,告世祖諡于太庙八室。”刁协按,元皇后于太庙东阴室中安神主,不增立一室。

7 诸藏神主... :
安昌公荀氏祠制,神板藏以帛囊,白缣裹盛,如婚礼囊板。板与囊合于竹箱中,以帛缄之,检封曰“祭板”。

8 诸藏神主... :
大唐永徽中,礼部尚书许敬宗奏:“皇祖弘农府君庙应迭毁。谨按旧议,汉丞相韦玄成以为毁主瘗埋。万国宗飨,有所从来,一朝埋藏,事不允惬。又按晋博士范宣欲别立庙宇,方之瘗埋,颇协情理,然事无典故,亦未足依。今谨准量,去祧之外,犹有坛墠,祈祷所及,窃谓合宜。今庙制与古不同,共阶别室,西方为首。若在西夹之中,仍处尊位,祈祷则祭,未绝祗享,方诸旧仪,情实可安。弘农府君庙远亲杀,详据旧章,礼合迭毁。臣参议迁奉神主,藏于夹室,本情笃教,在理为弘。”诏从之。

URN: ctp:n554640