Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 缌不祭议

《缌不祭议》

Library Resources
1 缌不祭议:
晋 宋

2 缌不祭议:
晋荆州刺史殷仲堪问:“礼文如是,此指释有缌麻服而犹得祭者也?当不普言新丧之亲于所祭者耶?”别驾庾睿、功曹滕惔、主簿刘恬答:“寻礼文,当是指明有缌服可以祭耳,不以新丧之亲于所祭者有服为疑。今世中传重者,而有从祖小功之服,服既除,恐不得以二祖服近而不祭也。”

3 缌不祭议:
宋庾蔚之谓:“殷庾释文句甚允,但未统立言大意。记所明重其已与神交而不终,外丧尸殡不在此,可得少申其事。故大夫之祭,鼎俎既陈,笾豆既设,内丧小功缌麻,外丧齐縗以下,行。特为已与神交,故随轻重各有所行。又云‘士之所以异缌不祭’者,加大夫,有小功缌麻皆废。故郑云‘然则士不得成礼者十一’也。又云‘所祭于死者无服则祭’者,言所异于未与神交唯有此,则外内之丧通废,士卑故也。言有始末,义统有本。寻礼者多断取义,不辩已与神交之异,故申之云。”

URN: ctp:n554809