Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 大功小功末冠议

《大功小功末冠议》

Library Resources
1 大功小功... :
周 晋

2 大功小功... :
周制,“大功之末,可以冠子、嫁子。父小功之末,可以冠子、嫁子,可以娶妇。己虽小功,既卒哭,可以冠,可以娶妻。下殇之小功则不可。”此皆谓可以用吉礼之时。父大功卒哭,而可冠子;己大功卒哭,而可以冠矣。

3 大功小功... :
晋傅纯难曰:“按杂记本文,己在小功则得冠,在大功不得冠也。郑氏云‘己大功卒哭可以冠’,与本文不同,何邪?又要记不见己冠,不知己冠当在何条?”贺循答曰:“礼云‘大功小功之末,可以冠娶’,道父为子嫌,但施于子,不施于己。故下言‘己虽小功’,著己与子亦同也。俱同则大功之末,己可以冠。以理推之,正自应尔,非为与本文不同。要记不见己冠,直是文句脱耳。”

4 大功小功... :
高崧问范汪曰:“按小功之末,可以冠子;己虽小功,卒哭可以冠。而郑、孙二家注,并云‘己大功卒哭可以冠’。求之于礼,无可冠之文。”范汪答曰:“‘大功之末,可以冠子’。此于子,已为无服。又云‘父小功可以冠子’,疑与上章,俱有‘末’语。特于下言,‘己虽小功,卒哭可以冠’,是为小功卒哭,皆得行冠娶之事也。大夫三月而葬,葬而后虞,虞而后卒哭,是为父虽小功,子服尽也。大功许冠婚,则小功便无所不可也。”高崧重问范汪曰:“下殇小功则不可,而云小功之末可以冠婚何?”范汪重答曰:“下殇小功,此是周服之下殇,不可以服轻而恩疏也。”

5 大功小功... :
或曰:“因丧而冠,亦礼之明文,何以复于大功小功丧中,每言冠乎?”答曰:“在丧,冠而已,不行冠礼也。于大功小功之末,故可行冠礼。因丧而冠,与备行冠礼殊也。”

6 大功小功... :
或问者曰:“礼:‘大功之末,可以冠子、嫁子。父小功之末,可以冠子、嫁子,可以娶妇。己虽小功,既卒哭可以娶妻。’按经大功之末,虽云可以冠子、嫁子,不言己可以冠,而郑氏注云‘己大功卒哭而可以冠’。未解。经又云‘大功之末’,而注云‘卒哭’,不知此言末,便是卒哭,为非卒哭邪?”答曰:“记云‘大功之末可以冠子嫁子’,而注又云‘己大功卒哭而可以冠,小功卒哭而可以冠娶妻’者,冠而后娶,今既云冠嫁其子,则于文不得复自著己冠,故注家合而明之。以小功得娶妻,则大功亦可以得冠,冠轻婚重,故大功之末得自冠,小功之末得自娶,以记文不备,故注兼明之。注之有此比。礼,三月既葬,卒哭,于小功则馀有二月,是末也。于大功则正三分之一,便谓之末,意常以疑之。然郑氏注丧服经云,‘葬,丧之大事’,既毕,故谓之末邪?”

7 大功小功... :
重问曰:“省及申释注意,甚为允也。然仆犹有所未了。礼小功卒哭可以娶者,婚礼‘娶妇之家三日不举乐’,明婚虽属吉,而有嗣亲之感;小功馀丧,不重祖考之思,故可以娶也。大功可冠,犹有疑焉。夫吉礼将事,必先筮宾,然后成礼。大功之末可以冠嫁其子者,以己大功之末,于子则小功服已过半,情降既殊,日算浸远,故子可以行吉事。至于己身,亲有功布重制,月数尚近,而便释亲重之服,行轻吉之礼,于此称情,无乃薄邪?且非礼正文,出自注义耳。若有广比,想能明例以告之。”答曰:“齐縗之丧,则冠婚皆废。大功则废婚而行冠,冠吉轻而婚吉重故也。冠吉轻故行之于大功之末,婚吉重故行之于小功之馀。但以大功末云可以冠子,而自著己冠之文不便。贤者以三隅反之,推小功得自娶,则大功得自冠。以身有功服,月数尚近,释亲重之服,行轻吉之事。今正以小功大功之末,俱得行吉礼,故施轻吉于重末,行重吉于轻馀。重服不可以行重吉,故许其轻者;轻服可以通重吉,故因得行之。若大功之冠,则行吉冠之礼而反丧服。若服在齐縗,不得行吉,则因丧而冠,以冠礼贵及,不可逾时。而齐縗之服崇重,则大功之末差轻,轻则行以吉,重则因以凶也。”

URN: ctp:n555113