Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 翼善冠

《翼善冠》

Library Resources
1 翼善冠:
大唐

2 翼善冠:
大唐貞觀中,制,月一日、十五日視朝,常服之。又與平巾幘通用。太宗初服翼善冠,賜貴臣進德冠,因謂侍臣曰:「机頭起於周武帝,蓋取便於軍容耳。今四海無虞,此冠頗採古法,兼類机頭,乃宜常服。」開元十七年,廢不行用。乾元元年十月,知司天臺事韓穎奏:「五官正,奉敕創置,其官職配五方,上稽五緯。臣請冠上加一星珠,衣從本方正色。每至正冬朔望朝會及諸大禮,即服以朝見,仍望永為恒式。」奉敕旨宜依。

URN: ctp:n555247