Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 大功末可为子娶妇议

《大功末可为子娶妇议》

Library Resources
1 大功末可... :

2 大功末可... :
晋御史中丞高崧有从弟丧,在服末欲为儿婚,书访尚书范汪曰:“礼有‘大功之末可以嫁子,小功之末可以娶妇’。下章云‘己虽小功,既卒哭,可以娶妻’。己有小功丧,则父便应有大功丧。以义例推之,小功卒哭可以娶妻,则大功卒哭可以娶妇邪?”有舅姑曰妇。无舅姑曰妻。范答曰:“按礼‘大功之末,可以冠子嫁子’。此于子已为无服也。以己尚在大功丧中,犹未忍为子娶妇,近于欢事也。故于冠子嫁子则可,娶妇则不可矣。己有缌麻之丧,于祭亦废,婚亦不通矣,况小功乎!”崧又曰:“礼‘己虽小功,既卒哭,可以娶妻’。己有小功,则父有大功。己既小功卒哭可娶妻,则父大功卒哭可娶妇,将不嫌邪?”汪曰:“五服之制,各有月数,月数之内,自无吉事,故曰‘縗麻非所以接弁冕也’。春秋左氏传:齐侯使晏子请继室于晋,叔向对曰:‘寡君之愿也。縗绖之中,是以未敢请。’时晋侯有少姜之丧耳。礼贵妾缌,而叔向称在縗绖之中。推此而言,虽轻丧之麻,犹无婚姻之道也,而敦本敬始之义,每于婚冠见之矣。杂记曰‘大功之末可以嫁子,小功之末可以娶妇’。按大功之末,犹未忍为子娶妇,小功之末,乃为子娶耳。而下章云‘己虽小功,卒哭,可冠、娶妻也’。二文诚为相代,寻此旨,为男女失时或继嗣未立者耳,非通例也。礼,男三十而娶,女二十而嫁。至于仲春会男女,便云:‘于此时也,奔者不禁’。此亦是权礼,非经常之典也。”崧又访于江彪,彪答曰:“按‘大功之末可以嫁子,小功之末可以娶妇’。又‘己小功卒哭,可以娶妻’。此悉是明文正例,当不如范语。为此议者,皆于为婚之主也。娶妇则父为主,娶妻则己为主,故父大功之末不得行此嘉礼,至于己小功之末则可行之。又礼称娶妻,则是无父之正文。谓大功之末娶妇,于礼例犹尚不安。今所为者重,所亏者轻。又准时人由来之比,自不致嫌。”于是崧依议为儿婚。

URN: ctp:n555444