Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 公子二宗

《公子二宗》

Library Resources
1 公子二宗:
周 晋 大唐

2 公子二宗:
周制,大传云:“有小宗而无大宗者,王肃曰:“谓君无嫡弟,以庶弟为小宗。”有大宗而无小宗者,王肃曰:“谓大宗一子,无小宗。”有无宗亦莫之宗者,公子是也。王肃曰:“无宗谓君一身者也。亦莫之宗谓君有一弟为宗,无宗之者也。”公子有宗道,公子之公,为其士大夫之庶者,宗其士大夫之嫡者,公子之宗道也。”郑玄云:“公子不得宗君,君命嫡昆弟为之宗,使之宗之,是公子之宗道也。所宗者嫡也,则如大宗,死为之齐縗九月,其母则小君也,为其妻齐縗三月。若无嫡而宗庶,则如小宗,死为之大功九月,其母妻则无服。公子唯己而已,则无所宗,亦莫之宗也。”

3 公子二宗:
晋贺循丧服要记曰:“凡诸侯之嗣子,继代为君,君之群弟不敢宗君,君命其母弟为宗,诸弟宗之,亦谓之大宗,死则为齐縗九月。谢徽注曰:“母弟虽贵,诸弟亦不敢服;既为宗主,则齐縗九月。其母则小君也,其妻齐縗三月,如大宗也,以母弟之贵故也。”若无母弟,则命庶弟之大者为宗,诸弟宗之,亦如母弟,则为之大功九月。谢徽注曰:“此大传之小宗也,其母妻则无服。女公子服宗,亦与男同。”注曰:“此二宗亦不得并其宗。”此二宗者,一代而已。谢徽注曰:“此二宗亦不得并,故大传曰‘有大宗而无小宗者,有小宗而无大宗者,有无宗亦莫之宗者,公子之谓也’。”庶兄弟既死之后,各为一宗之祖。”

4 公子二宗:
殷浩问范宣曰:“‘有小宗而无大宗者,有大宗而无小宗者,有无宗亦莫之宗者,公子是也。公子有宗道,公子之公,为其士大夫之庶宗。’请解之。”答曰:“有小宗而无大宗者,谓君之诸弟同庶者,君命庶长为众庶之宗,则名小宗,则服大功九月者是也。有大宗而无小宗者,谓君有同母弟,命以为宗,则群庶昆弟宗之,则名大宗,服齐縗九月者是也。昆弟既亲,又是庶中之正者也。有无宗亦莫之宗者,谓公子唯己而已,则上不敢宗君,下无昆弟宗己者是也。公子有宗道者,礼‘诸侯于其非正嫡,一无所服’,则群昆弟亦不敢相服,则无相统领,无相统领则不可不立宗,立宗然后有服耳,故云公子有宗道也。公子之公,公者君也。此立宗君命所制,嫌自相推,故又举公以明之也。为其士大夫之庶宗者,此独说庶宗者,嫌上总谓有小宗而无大宗者为混,故复指解小宗之义,则大宗自然了也。所以统大夫庶宗者,诸侯庶昆弟有为大夫也。所以正举大夫者,所宗庶长或可为士,嫌大夫位尊不相宗,故云为大夫之庶宗以断疑也。”

5 公子二宗:
曹述初集解明宗义曰:“公子有宗道者,礼,诸侯不服庶子,先君之所不服,子亦不敢私相服也。夫兄弟之恩,既不可以无报,亲戚群居,又不可以无主,故君必命长弟以为之宗。宗立而相服,相服之义,由于其宗,故曰公子有宗道也。公子之公,为其士大夫之庶宗者,公子之公,谓君之庶弟受命为宗者也。其有功德,王复命为诸侯,尊,群庶所不敢宗,故此君复命其次庶代己为宗主。士大夫,群庶之仕位者也。”

6 公子二宗:
大唐孔颖达曰:“礼云有无宗亦莫之宗者,按公子唯一,无他公子,无可为己宗,是有无宗也;亦无他公子来宗于己,是亦莫之宗也。公子有宗道者,言公子有族人来与之为宗敬之道,此句为下起文。公子之公者,公,君也,谓公子之君,是嫡兄弟为君者。为其士大夫之庶者,则君之庶兄弟为士大夫,所谓公子者也。宗其士大夫之嫡者,谓立公子嫡者士大夫之身与庶公子为宗,故云宗其士大夫之嫡也,此嫡即君同母弟,嫡夫人之子也。公子之宗道也者,言此嫡公子为庶公子宗,是公子之宗道,结上‘公子有宗道’之文。”

URN: ctp:n556111