Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 继宗子

《继宗子》

Library Resources
1 继宗子:
宗子孤为殇○周 汉

2 继宗子:
周制,曾子问云:“孔子曰:‘宗子为殇而死,庶子不为后也。’”族人以其伦代之,明不序于昭穆之庙也。其祭之,就其祖而已,代者主其礼也。卢植曰:“殇无为人父之道,宗族无子,但主其丧,不为后也。”

3 继宗子:
汉石渠礼议曰:“‘经云“宗子孤为殇”,言孤何也?’闻人通汉曰:‘孤者,师傅曰“因殇而见孤也”,男二十冠而不为殇,亦不为孤,故因殇而见之。’戴圣曰:‘凡为宗子者,无父乃得为宗子。然为人后者,父虽在,得为宗子。故称孤。’圣又问通汉曰:‘因殇而见孤,冠则不为孤者,曲礼曰“孤子当室,冠衣不纯采”。此孤而言冠,何也?’对曰:‘孝子未曾忘亲,有父母无父母衣服辄异。记曰“父母存,冠衣不纯素;父母殁,冠衣不纯采”,故言孤。言孤者,别衣服也。’圣又曰:‘然则子无父母,年且百岁,犹称孤不断,何也?’通汉对曰:‘二十冠而不为孤;父母之丧,年虽老,犹称孤。’”

URN: ctp:n556118