Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《大敛》

Library Resources
1 大敛:
周 大唐

2 大敛:
周制,诸侯、大夫、士丧将大敛,厥明,国君陈衣于庭百称,北领西上。大敛于阼,以簟席,布绞,缩者三,横者五,布紟二衾。绞紟如朝服,绞一幅为三,不辟;紟五幅,无紞。二衾者,或覆或荐之也。如朝服者,谓布精粗如朝服十五升。子一人弁绖即位于序端。卿大夫即位于堂廉楹西,北面东上。父兄堂下北面。夫人、命妇尸西,东面。外宗房中南面。小臣铺席,商祝铺绞紟衾衣。士盥于盘上,士举迁尸于敛上。卒敛,宰告,子冯之踊。夫人东面亦如之。子弁绖者,未成服也。弁如爵弁而素。大夫之丧,子亦如之。大夫陈衣于序东五十称,西领南上。君无襚。大夫士毕主人之祭服。亲戚之衣受之,不以即陈。无襚者,不陈,不以敛。敛用蒲席。士陈衣于房,南领西上,綪,绞紟衾二。君襚、祭服、散衣、庶襚,凡三十称。紟不在算,不必尽用。紟,单被也。衾二者,始死敛衾,今又复制也。小敛衣数自天子达,大敛则异。棺入,主人不哭。升棺用轴,盖在下。轴,輁轴也。輁状如床,轴其轮,挽而行也。輁音拱。帷堂。妇人尸西,东面。主人及亲者升自西阶,出于足,西面袒。袒,大敛变也。不言髽絻敛发,小敛以来自若也。士盥位如初。亦既盥并立于西阶下。布席如初。亦下莞上簟,铺于阼阶上,于楹闲为少南。商祝布绞紟衾衣,美者在外,君襚不倒。至此乃用君襚,主人先自尽也。士举迁尸于服上,复位。主人踊无算。卒敛,彻帷,主人冯如初,主妇亦如之。主人奉尸敛于棺,踊如初,乃盖。棺在肂中敛尸焉,所谓殡也。檀弓曰:“殡于客位。”主人降拜。

3 大敛:
大唐元陵仪注:“其日大敛前三刻,侍中版奏‘请中严’,内外皆哭。御府先设大敛床于大行皇帝西,南首,枕席帏帐如初。所司先陈大敛之衣百二十称,及绞紟衾,并六玉于殿两楹之东席上,南领西上。衣必朝祭及五时正服。前二刻,开宫殿诸门,诸卫各勒所部,陈设如常仪。设皇帝位于殿东闲,西向。前一刻,引诸王以下就位:皇弟于皇帝位东稍北,西向南上;皇子于皇弟之东,亦南上;皇叔在皇帝位北稍西,南向西上;皇叔祖次皇叔之东;皇从父兄弟在皇子北稍东,南上;诸公主、长公主、大长公主以下,并于西闲北牖下,西上。通事舍人引百僚并入,依班序立。侍中版奏‘外办’,内高品扶皇帝就位,立定。典仪曰‘再拜’,礼仪使奏请再拜,皇帝哭踊再拜,在位者皆哭踊再拜,十五举声。礼仪使奏请止哭,内外皆止哭。内高品扶皇帝就次,诸王公主以下百僚各就次。中官内官掌事者皆盥讫,升敛,如小敛次加衣毕,乃以组连圭、璋、璧、琮、琥、璜六玉而加焉。所司以梓宫龙輴绋等入陈于殿西阶下。至时司空引梓宫升自西阶,置于大行皇帝西,南首。加七星版于梓宫内,其合施于版下者,并先置之,乃加席褥于版上。以黄帛裹施仰甍,画日月星辰龙龟之属,施于盖。陈衣及六玉敛讫,中官掌事者奉大行皇帝即梓宫内。所由先以白素版书应入梓宫内,一物以上称名进入梓宫,然后加盖。事毕,覆以夷衾。”百官仪制具开元礼。

URN: ctp:n556764