Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 五服縗裳制度

《五服縗裳制度》

Library Resources
1 五服縗裳... :
周 大唐

2 五服縗裳... :
周制,凡五服,在上曰縗,在下曰裳。縗縫外殺,裳縫內殺。經云:「凡縗外削幅,裳內削幅。」鄭玄云:「削猶殺也。太古衣,先知為上,外殺其幅,以便體也;後知為下,內殺其幅,稍有飾也。後代聖人易之,而以此為喪服。」是也。其制,身長二尺二寸,合前後為四尺四寸,兩邊凡八尺八寸。經云「衣二尺有二寸」,鄭玄云「衣自領至腰二尺二寸」是也。鄭亦以此為袂中之數,則袂亦正方二尺二寸也。以古布幅廣二尺二寸,禮記所云「端縗」,謂此也。繼袂之末,又綴以廣尺二寸布,謂之袪。經云:「袪尺二寸。」馬融云:「袂末也,尺二寸,足以容拱手也。喪拱上右手下。」又衣下施腰,取半幅橫綴身下,長短隨衣。經云:「衣帶下尺。」鄭云:「謂腰也。廣尺,足以掩裳上際。」又於腰兩傍,當縫各綴一衽。經云:「衽二尺有五寸。」鄭云:「衽所以掩裳際。」其制,上正方一尺,於方一尺之下,角斜向下,長尺五寸,末頭闊六寸。今但取三尺五寸布,交解相沓裁之,即可亦謂之燕尾。令闊頭向上,取象與吉服之衽相反。又取布方尺八寸,置背上,上縫著領,下垂之,謂之負。經云:「負廣出於適寸。」鄭云:「負,在背上者也。適,辟領也。負出於辟領外旁一寸也。」今據辟領廣尺六寸,負各出一寸,故知尺八寸。其開領處,左右各開四寸,向外辟厭之,謂之適。經云:「適博四寸,出於縗。」鄭云:「適,辟領。廣四寸,則與闊中八寸也。兩之為尺六寸。」又取布長六寸,博四寸,綴於衣外衿上,謂之縗。經云:「縗長六寸,博四寸。」鄭云:「廣袤當心也。前有縗,後有負板,左右有辟領,孝子哀戚,無所不在。」其裳之制,前三幅,後四幅,開兩邊,故以衽蔽之於腰上。每一幅為三辟積,其辟積相向為之,謂之袧,苦侯反。其袧大小隨人腰麤細為之。經云:「裳內削幅,幅三袧。」鄭云:「袧謂辟兩側空中央也。凡裳前三幅後四幅。」按稱幅不必全幅,蓋中破為之。故禮記深衣篇云「制十有二幅,以應十二月」,是六幅交解之也。若斬縗,即縗與裳不緶緝;若齊縗以下,縗則外緶之,裳則內緶之,謂之齊。經云:「若齊,裳內縗外。」鄭云:「齊,緝也。凡五服之縗,一斬四緝。緝裳者內展之,緝縗者外展之。」展則緶緝也。按喪服本文,甚難曉悟。歷代著述,悉皆平寫本經。今先言其制,次引經文,所冀後學,易為詳覽。

3 五服縗裳... :
大唐之制,一據喪服之文,具開元禮。

URN: ctp:n556920