Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 为父后出母更还依己为服议

《为父后出母更还依己为服议》

Library Resources
1 为父后出... :
魏 宋

2 为父后出... :
魏嘉平元年,魏郡太守锺毓为父后,以出母无主后迎还,辄自制服。郡丞武申奏云:“礼,出母与父母在为母周。记曰‘为父后者无服’。按如记言,盖谓族别家异,自有主后者无服,非谓毓出母无缌麻之亲,还毓家者也。礼,姑姊妹女子子无主后者,不为降,哀其无继也。”

3 为父后出... :
成洽难:“丧服传曰:‘出妻之子为父后者,为出母无服。与尊者为体,不敢服其私亲也。’经为继父服者,亦父后者也。为父后服继父服,则自服其母可知也。出母之与嫁母俱绝族,今为嫁母服,不为出母服,其不然乎!经证若斯其谬耳。”

4 为父后出... :
吴商答曰:“出母无服,此由尊父之命。嫁母,父不命出,何得同出母乎?为继父服者,为其父没年幼,随母再适,己无大功之亲,与继父同财共居,为筑宫庙,四时祭祀其先,此恩由继父,所以为服耳。且妾之无子,妾子之无母,父命为母子,则生事之如母,丧则服之三年,贵父命也。而今欲以出母同于嫁母,违废父命,岂人子所行,又引继父云经谬也?又出母之党无服,嫁母之党自应服之,岂可复同乎?”

5 为父后出... :
宋庾蔚之谓:“为父后不服出母,为废祭也。母嫁而迎还,是子之私情。至于嫡子,不可废祭。锺毓率情而制服,非礼意也。礼云继母从为之服,非父后者也。”

URN: ctp:n557217