Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 母出有继母非一当服次其母者议

《母出有继母非一当服次其母者议》

Library Resources
1 母出有继... :
晋 宋

2 母出有继... :
晋刘智释疑曰:“亲母出则服继母之党。继母既卒,则不服也。”虞喜通疑曰:“纵有十继母,则当服次其母者之党也。”蜀谯周云:“其母没,自服其母之党,则继母之党无服。出母之子为继母之党服,则为其母之党无服也。”

3 母出有继... :
宋庾蔚之曰:“礼,己母被出,则服继母之党。继母虽亡,己犹自服,不得舍前以服后也,当如喜议,服次其母者之党也。”

URN: ctp:n557276