Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 居亲丧除旁亲服议

《居亲丧除旁亲服议》

Library Resources
1 居亲丧除... :
周 晋

2 居亲丧除... :
周制,杂记曰:“虽诸父昆弟之丧,如当父母之丧,其除诸父昆弟之丧,皆服其除丧之服,卒事反丧服。”虽有亲之大丧,犹为轻服者除,骨肉之恩也。虽君之丧不除私服。言当者,期大功之丧,或终始皆在三年之中。小功缌麻则不除。殇长中乃除。

3 居亲丧除... :
晋贺循云:“虽有父母之丧,皆为周大功之服祥除,各服其除丧之服,如常除之节。小功以下则不除,转轻也。降而为小功则除之。”

4 居亲丧除... :
殷允有兄子丧,应除兄服,与徐邈书云:“其晨当著吉服除服不?当竟此日以吉服接客?当兄旧服见客邪?”又云:“礼曰:‘服其除服,卒事反丧服’。庾太尉大丧中除妻服,白帢对客终日。今斋服既同,且下流,益无嫌于变吉服也。竟此一日,然后反丧服邪?”

5 居亲丧除... :
妇人有夫丧而母亡服议:晋羊祖延问曰:“外生车骑妇,先遭车骑丧,斩縗服也。后遭母丧,齐縗服也。礼为两制,服有所变易邪?按曾子问曰‘君丧已殡,臣有父母丧,归家,殷事即往’。应依此不?往服何服?家服何服?”贺彦先即循也。答曰:“礼,女子适人,服夫三年,而降其父母。传曰‘不贰斩’。既不贰斩,则不得舍其所重,服其所降,有分明矣。国妃有车骑斩縗之服,宜以包母齐縗,无两服之义。唯初奔,当有母初丧之服,以明本亲之恩。成服之日,故宜反斩縗之服,此轻重之义也。又礼,君不厌臣。君既殡,又有父母之丧,与君俱三年,故有归家之义。而犹云有君丧者,不敢私服,何除之有。以此言之,虽君父两服,当其兼丧,以君縗为主,而不以己私服为重也。”

URN: ctp:n557415