Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 朋友相为服议

《朋友相为服议》

Library Resources
1 朋友相为... :
周 汉 魏 晋

2 朋友相为... :
周制,檀弓云:“曾子曰:朋友之墓,有宿草而不哭焉。”郑玄曰:“宿草谓陈根也。为师心丧三年,于朋友期可也。”王肃曰:“谓过周不复哭。”又曰:“朋友吾哭诸寝门之外。”

3 朋友相为... :
汉戴德云:“以朋友有同道之恩,加麻三月。”

4 朋友相为... :
魏刘德议问曰:“小记云‘朋友虞祔而已’,此谓主幼而为虞祔也。若都无主族,神不歆非类,当为虞祔不?”田琼答曰:“虞,安神也。祔,以死者祔于祖也。既朋友恩旧欢爱,固当安之祔之,然后义备也。但后日不常祭之耳。”又问:“朋友无所归,于我殡,若此者当迎彼还己馆,皆当停柩于何所?”答曰:“朋友无所归,故呼而殡之,不谓已殡迎之也。于己馆而殡之者,殡之而已,不于西阶也。”

5 朋友相为... :
晋曹述初问:“有仁人义士,矜幼携养积年,为之制服,当无疑邪?”徐邈答曰:“礼缘情耳。同爨缌,又朋友麻。”

URN: ctp:n557581