Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 诸侯卿大夫諡议

《诸侯卿大夫諡议》

Library Resources
1 诸侯卿大... :
周 魏 东晋

2 诸侯卿大... :
周制,诸侯薨,臣子迹累其行以赴告王,王遣大夫会其葬,因諡之。春秋鲁文公元年,天王使叔服来会葬是。春秋鲁桓公七年,葬蔡桓侯。然得桓諡者,明諡天子所加,非独臣子也。又太史掌小丧赐諡,小丧,卿大夫也。小史掌卿大夫之丧赐諡读诔。其读诔,亦以太史赐諡为节,事相成。曲礼曰:“既葬言諡曰类。”王肃曰:“谓类象其行,言于天子,以求諡也。”又曰:“公叔文子卒,卫献公之孙也,名拔。或作“发”。其子戍请諡于君卢植曰:“君,卫灵公也。”曰:‘日月有时,将葬矣,葬者其时。请所以易其名者。’卢植曰:“无諡则当书名,故易其名也。”君曰:‘昔者卫国凶饥,夫子为粥与国之饿者,是不亦惠乎!諡法曰:“爱人好与曰惠。”昔者卫国有难,夫子以其死卫寡人,不亦贞乎!鲁昭二十年,齐豹、北宫喜、褚师圃、公子朝作乱,灵公奔死鸟。是时文子为政,灵公克复其国,故曰以其死卫寡人。諡法曰:“外内用情曰贞。”夫子听卫国之政,修其班制,以与四邻交,卫国之社稷不辱,不亦文乎!’班,次也,谓位禄之次,法令之制也。諡法曰:“道德称闻曰文。”故諡贞惠文子。”后不言贞惠者,文足以兼之。白虎通曰:“卿大夫老归有諡者,别尊卑、章有德也。大夫归,无过,犹有禄位,故有諡也。士冠礼‘生无爵,死无諡’。卿大夫有爵故有諡,士无爵故无諡。”

3 诸侯卿大... :
魏刘辅等启论赐諡云:“古者存有号则没有諡,必考行迹、论功业而为之制。汉不修古礼,大臣有宠乃赐之諡。今国家因用未革。臣以为今诸侯薨于位者可有諡,主者宜作得諡者秩品之限。”尚书卫觊奏:“旧制,诸王及列侯薨,无少长皆赐諡。古之有諡,随行美恶,非所以优之。又次以明识昭穆,使不错乱也。臣以为诸侯王及王子诸公侯薨,可随行迹赐諡;其列侯始有功劳,可一切赐諡;至于袭封者则不赐諡。”尚书赵咨又奏云:“其诸袭爵守嗣无殊才异勋于国及未冠成人,皆不应赐諡。”黄门侍郎荀俣议以为:“古之諡,纪功惩恶也,故有桓文灵厉之諡。今侯始封,其以功美受爵土者,虽无官位,宜皆赐諡以纪其功,且旌奉法能全爵禄者也。其斩将搴旗,以功受爵,而身在本位,类皆比列侯。自关内侯以下及名号赐爵附庸,非諡所及,皆可阙之。若列侯袭有官位,比大夫以上;其不贋官理事,则当宿卫忠勤,或身死王事,皆宜加諡。其袭馀爵,既无功劳,官小善微,皆不足录。”八座议以为:“太尉荀顗所撰定体统,通叙五等列侯以上,尝为郡国太守、内史、郡尉、牙门将、骑督以上薨者,皆赐諡。”

4 诸侯卿大... :
东晋元帝大兴三年诏:“古者皆諡,名实相称。顷来有爵乃諡,非圣贤本意。通议之。”有司表云:“刘毅宜諡,以申毅忠允匪躬。赠右光禄大夫、仪同三司,斯诚圣朝考绩以著勋之美事也。按諡者行之迹,而号者功之表。今毅功德并立,而有号无諡,于义不体。窃以春秋之事求之,諡主于行而不系爵。然汉魏相承,爵非列侯,则皆没其高行而不加之諡,至使三事之贤臣,不如野战之将士。臣愿圣代举春秋之远制,改近代之旧服。”

URN: ctp:n557722