Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 内讳及不讳皇后名议

《内讳及不讳皇后名议》

Library Resources
1 内讳及不... :
周 晋

2 内讳及不... :
周制,曲礼曰:“夫人之讳,虽质君之前,臣不讳也。臣于夫人之家恩远也。质,对也。妇讳不出门。”妇亲远,于宫中言避之耳。檀弓曰:“二名不偏讳。孔子之母名徵在,言在不称徵,言徵不称在。”杂记曰:“母之讳,宫中讳。妻之讳,不举诸其侧。与从祖昆弟同名则讳。”郑玄曰:“母之所为其亲讳,子于宫中不言。妻之所为其亲讳,夫于其侧亦不言也。孝子闻名心瞿,凡不言人讳者,亦为其相感动也。子与父同讳,则子可尽曾祖之亲也。从祖昆弟在其中,于父轻,不为讳;与母妻之亲同名,重,则讳之。”王肃曰:“同名,同从祖昆弟所讳之名也。从祖昆弟之父,小功之亲也,于礼不讳,妻名重则讳之。”

3 内讳及不... :
晋武帝泰始二年正月,有司奏,故事皇后讳与帝讳俱下。诏曰:“礼,内讳不出宫,而近代讳之,非也。勿下。”

URN: ctp:n557775