Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 外命婦鹵簿

《外命婦鹵簿》

Library Resources
1 外命婦鹵... :
一品:清道二人,青衣六人,二品青衣四人,三品、四品二人。偏扇、團扇、方扇各十六,二品十四,三品十,四品八。行障三具,二品、三品二具,四品一具。坐障二具,以下並一具。厭翟車,從人十六,夾車,駕二馬,馭人八。非公主、王妃並乘白銅飾犢車,駕牛,馭人四。二品從人十四,以下各減二。從車六乘,二品、三品四乘,四品二乘。繖一,大扇一,二品以下無大扇。團扇二,戟六十。二品四十,三品二十,四品無戟。

URN: ctp:n557897